Comparison of In Vitro Effects of Opioid Analgesics on Spontaneous Proximal and Distal Colon Contractions in Healthy Rats and Rats with Peritonitis [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(3): 191-196 | DOI: 10.5152/TJAR.2018.87519  

Comparison of In Vitro Effects of Opioid Analgesics on Spontaneous Proximal and Distal Colon Contractions in Healthy Rats and Rats with Peritonitis

İdris Erşan1, Sinan Gürsoy2, Onur Avcı1, Ahmet Altun3, İhsan Bağcıvan3, Cevdet Düger2, İclal Özdemir Kol2, Kenan Kaygusuz2, Mehmet Caner Mimaroğlu2
1Clinic of Anaesthesiology, Sivas Numune Hospital, Sivas, Turkey
2Department of Anaesthesiology, Cumhuriyet University School of Medicine, Sivas, Turkey
3Department of Pharmacology, Cumhuriyet University School of Medicine, Sivas, Turkey

Objective: The goal of this study was to investigate and compare the effects of opioids on proximal and distal colon contractions in normal rats and rats with peritonitis, with and without the presence of naloxone in the environment.
Methods: The study was approved by Cumhuriyet University Ethics committee. In this study, 16 Wistar Albino male rats were used. Rats were divided into two groups. Peritonitis was induced using a cecum ligation and perforation method, 24 h before the tissues of rats in the peritonitis group were collected, and sham surgery was performed 24 h before the tissues of rats in the control group were collected. Twenty-four hours after the surgery, rats’ organs were harvested and hung in organ baths. Concentration-dependent inhibitory effects of morphine and meperidine on spontaneous intestinal movements were observed. Any differences between the groups were tested using the Kruskal–Wallis test, and any differences between the groups were tested using the Tukey test.
Results: No significant difference was observed between the proximal and distal colon smooth muscle contraction responses in both groups after 80 mM Potassium Chloride (KCl) injection (p>0.005). In the peritonitis group, amplitudes and frequencies of spontaneous contractions in proximal and distal colon significantly increased (p<0.05). Drugs decreased the amplitude and frequency responses in the control group (p<0.05). In the peritonitis group, whereas morphine decreased the amplitude and frequency responses in comparison with the control group (p<0.05), meperidine did not cause any significant changes (p>0.05). In both groups, adding naloxone to the organ baths before adding opioids completely blocked the morphine’s inhibitory effect on the amplitude and frequency (p<0.05), but it could not completely block the inhibition caused by meperidine.
Conclusion: Morphine and meperidine exhibit an inhibitory effect on the intestinal motility in both groups. This effect can be blocked by naloxone completely in morphine, and partially in meperidine.

Keywords: Peritonitis, opioid, intestinal motility, naloxone


Normal ve Peritonitli Rat Proksimal ve Distal Kolon Spontan Kontraksiyonlarına Opioid Analjeziklerinin İn Vitro Etkilerinin Karşılaştırılması

İdris Erşan1, Sinan Gürsoy2, Onur Avcı1, Ahmet Altun3, İhsan Bağcıvan3, Cevdet Düger2, İclal Özdemir Kol2, Kenan Kaygusuz2, Mehmet Caner Mimaroğlu2
1Clinic of Anaesthesiology, Sivas Numune Hospital, Sivas, Turkey
2Department of Anaesthesiology, Cumhuriyet University School of Medicine, Sivas, Turkey
3Department of Pharmacology, Cumhuriyet University School of Medicine, Sivas, Turkey

Amaç: Bu çalışmada, opioidlerin normal ve peritonitli sıçan proksimal ve distal kolon kontraksiyonları üzerine olan etkilerinin, ortamda naloksan varlığında ve yokluğunda araştırılması ve karşılaştırılması amaçlandı.
Yöntemler: Çalışmamız Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır. Çalışmada 16 adet Winstar Albino türü erkek sıçan kullanıldı. Sıçanlar iki gruba ayrıldı. Dokular alınmadan 24 saat önce peritonitli gruptaki sıçanlara çekal ligasyon ve perforasyon ile peritonit oluşturuldu, kontrol grubu sıçanlara ise sham operasyonu yapıldı. Operasyonlardan 24 saat sonra sıçanların dokuları alınıp organ banyosuna asıldı. Daha sonra morfin ve meperidin’in barsak spontan hareketleri üzerine konsantrasyona bağlı inhibitör etkilerine bakıldı. Gruplar arasında fark olup olmadığı Kruskal Wallis testi ile grup içi fark olup olmadığı Tukey testiyle test edildi.
Bulgular: Kontrol ve peritonit grubunda proksimal ve distal kolon düz kaslarının 80 mM Potassium Chloride (KCl) ile kasılma cevapları arasında anlamlı fark bulunamadı (p>0,05). Peritonitli grupta,proksimal ve distal kolonda spontan kontraksiyonların amplitüd ve frekansı anlamlı derecede arttı (p<0,05). Kontrol grubunda ilaçlar amplitüd ve frekans yanıtlarını anlamlı şekilde azalttı (p<0,05). Peritonit grubunda ise morfin amplitüd ve frekans yanıtlarını kontrole göre anlamlı şekilde azaltırken (p<0.05), meperidin istatistiksel olarak anlamlı bir fark meydana getirmedi (p>0,05). Her iki grupta, organ banyolarına opioid eklenmesinden önce naloksan uygulanması, morfinin amplitüd ve frekans üzerinde oluşturmuş oldukları inhibitör etkiyi tamamen engelledi (p<0,05). Meperidinin neden olduğu inhibisyonu tam olarak engelleyemedi.
Sonuç: Morfin ve meperidin her iki grupta barsak motilitesi üzerinde inhibitör bir etki yapmakta, bu etki naloksan ile morfinde tamamen, meperidinde ise kısmi olarak engellenebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Peritonit, opioid, intestinal motilite, naloksan


İdris Erşan, Sinan Gürsoy, Onur Avcı, Ahmet Altun, İhsan Bağcıvan, Cevdet Düger, İclal Özdemir Kol, Kenan Kaygusuz, Mehmet Caner Mimaroğlu. Comparison of In Vitro Effects of Opioid Analgesics on Spontaneous Proximal and Distal Colon Contractions in Healthy Rats and Rats with Peritonitis. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(3): 191-196

Corresponding Author: Onur Avcı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar