Cost Analysis on Intensive Care Unit Costs based on the Length of ICU Stay: A Retrospective Study [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. Ahead of Print: TARD-80445

Cost Analysis on Intensive Care Unit Costs based on the Length of ICU Stay: A Retrospective Study

Mehmet Kılıç, Nureddin Yüzkat, Celaleddin Soyalp, Nurçin Gülhaş
Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Medical Faculty, Van Yuzuncu Yil Unıversıty, Van, Turkey

Objective: The aim of this study was to determine the profit/loss ratio and the service costs in ICU based on the length of ICU stay.
Methods: The retrospective study reviewed the medical records of 458 patients that were admitted to ICU between August 2016-2017.The patients were divided into 6 groups depending on the length of ICU stay: (I)1day, (II) 2days, (III)3 days, (IV) 4 days, (V) 5 days, and (VI)>5 days. These charges were evaluated under 6 categories: surgery, laboratory tests, drugs, tools and equipment, radiographic workup, and others.
Results: The study reviewed the medical records of patients including 273(59.6%) men and 185(40.4%) women with a mean age of 53.87±22.6 years.The profit/loss ratio was in favour of loss in group I(12,870.82 TL), group II (9,384.61 TL), and group III (371.18 TL) and was in favour of profit in group IV(16,505.4 TL).Total service costs comprised 38.51% drug costs,24.45% tools/equipment,13.14% laboratorytests,10% other costs,4.92% surgical costs, and 3.1% radiographic tests.
Conclusion: The cost analysis based on the service costs in ICU with regards to the length of ICU stay revealed that the profit/loss ratio was in favour of loss within the first three days in ICU due to the greater use of diagnostic, surgical, and medical tools and equipment and laboratory and radiographic tests, whereas the profit/loss ratio turned to profit beginning from day 4 in ICU due to the decrease in the use of these equipment and tests. Moreover, total ICU costs comprised 38.51% drug costs and 24.45% medical tools and equipment.

Keywords: Intensive Care, Cost Analysis, Healthcare Expenditures, length of stay, hospitalization


Yoğun Bakım Ünitesinde Yatış Gününe Göre Maliyet Analizi: Restrospektif Çalışma

Mehmet Kılıç, Nureddin Yüzkat, Celaleddin Soyalp, Nurçin Gülhaş
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı,van

Amaç: Bu çalışmanın amacı YBÜ'de kalış süresine göre YBÜ'da hizmet maliyetlerini ve kar / zarar oranını belirlemekti.
Yöntemler: Retrospektif çalışmada Ağustos 2016-2017 tarihleri arasında YBÜ'ne yatan 458 hastanın tıbbi kayıtlarını gözden geçirildi. Hastalar YBÜ kalış süresine bağlı olarak 6 gruba ayrıldı: Grup (Gr) (I);1 gün, Gr (II); 2 gün, Gr (III) 3 gün, Gr (IV) 4 gün, Gr (V) 5 gün ve Gr (VI)> 5 gün. Bu gider kalemleri 6 kategoride değerlendirildi: cerrahi, laboratuvar testleri, ilaçlar, alet ve ekipmanlar, radyografik çalışma ve diğerleri.
Bulgular: Çalışmada tıbbi kayıtlarını gözden geçirilen hastaların yaş ortalaması 53.87 ± 22.6 yıl olup 273 (% 59.6) erkek ve 185 (% 40,4) kadın idi. Kâr / zarar oranı, Grup I (12.870.82 TL), II. Grup (9,384,61 TL) ve III. Grup (371.18 TL) zarar lehine; grup IV'te ise (16,505,4 TL) kâr lehine idi.Toptan hizmet maliyetleri% 38.51 ilaç maliyeti,% 24.45 araç / gereç,% 13.14 laboratuvar testi,% 10 diğer maliyetler,% 4.92 cerrahi maliyetler ve% 3.1 radyografik testlerden oluşmaktaydı.
Sonuç: YBܒdeki hastaların yatış gün sayına göre maliyet analizinde YBܒnin ilk üç gününde tanı, ameliyat, laboratuvar, radyolojik tetkikler ve tıbbi malzeme maliyetleri arttığı için zarar oranı yüksekken, dördüncü günden itibaren yatışları devam hastalarda bu giderlerin azalmasına bağlı kar/zarar oranının kar lehine değiştiğini saptadık. Ayrıca, toplam YBÜ maliyetleri% 38.51 ilaç maliyeti ve% 24.45 tıbbi araç ve gereçlerden oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, Maliyet Analizi, Sağlık Harcamaları, Kalış Süresi, Hastaneye Yatırılma
Corresponding Author: Mehmet Kılıç, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar