Cost Analysis on Intensive Care Unit Costs Based on the Length of Stay [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2019; 47(2): 142-145 | DOI: 10.5152/TJAR.2019.80445  

Cost Analysis on Intensive Care Unit Costs Based on the Length of Stay

Mehmet Kılıç, Nureddin Yüzkat, Celaleddin Soyalp, Nurçin Gülhaş
Department of Anaesthesiology and Reanimation, Van Yüzüncü Yıl University School of Medicine, Van, Turkey

Objective: The present study aimed to determine the profit/loss ratio and the service costs in intensive care unit (ICU) based on the length of ICU stay.
Methods: This retrospective study reviewed the medical records of 458 patients who were admitted to ICU between August 2016 and August 2017. Depending on the length of their ICU stay, the patients were divided into six groups: (I) 1 day, (II) 2 days, (III) 3 days, (IV) 4 days, (V) 5 days and (VI) more than 5 days. These charges were evaluated under six categories: surgery, laboratory tests, drugs, tools and equipment, radiographic workup and others.
Results: This study reviewed the medical records of patients including 273 (59.6%) men and 185 (40.4%) women. The mean age of the patients was 53.87±22.6 years. The profit/loss ratio was in favour of loss in group I (12,870.82 TL), group II (9,384.61 TL) and group III (371.18 TL). The ration was in favour of profit in group IV (16,505.4 TL). Total service costs comprised 38.51% drug costs, 24.45% tools/equipment, 13.14% laboratory tests, 10% other costs, 4.92% surgical costs and 3.1% radiographic tests.
Conclusion: The cost analysis based on the service costs in ICU with regards to the length of ICU stay revealed that due to the greater use of diagnostic, surgical and medical tools and equipment and laboratory and radiographic tests, the profit/loss ratio was in favour of loss within the first three days in ICU. This ratio turned to profit beginning from day 4 in ICU due to the decrease in the use of these equipment and tests. Moreover, total ICU costs comprised 38.51% drug costs and 24.45% medical tools and equipment.

Keywords: Cost analysis, healthcare expenditures, hospitalization, intensive care, length of stay


Yoğun Bakım Ünitesinde Yatış Gününe Göre Maliyet Analizi: Restrospektif Çalışma

Mehmet Kılıç, Nureddin Yüzkat, Celaleddin Soyalp, Nurçin Gülhaş
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı,van

Amaç: Bu çalışmanın amacı YBÜ'de kalış süresine göre YBÜ'da hizmet maliyetlerini ve kar / zarar oranını belirlemekti.
Yöntemler: Retrospektif çalışmada Ağustos 2016-2017 tarihleri arasında YBÜ'ne yatan 458 hastanın tıbbi kayıtlarını gözden geçirildi. Hastalar YBÜ kalış süresine bağlı olarak 6 gruba ayrıldı: Grup (Gr) (I);1 gün, Gr (II); 2 gün, Gr (III) 3 gün, Gr (IV) 4 gün, Gr (V) 5 gün ve Gr (VI)> 5 gün. Bu gider kalemleri 6 kategoride değerlendirildi: cerrahi, laboratuvar testleri, ilaçlar, alet ve ekipmanlar, radyografik çalışma ve diğerleri.
Bulgular: Çalışmada tıbbi kayıtlarını gözden geçirilen hastaların yaş ortalaması 53.87 ± 22.6 yıl olup 273 (% 59.6) erkek ve 185 (% 40,4) kadın idi. Kâr / zarar oranı, Grup I (12.870.82 TL), II. Grup (9,384,61 TL) ve III. Grup (371.18 TL) zarar lehine; grup IV'te ise (16,505,4 TL) kâr lehine idi.Toptan hizmet maliyetleri% 38.51 ilaç maliyeti,% 24.45 araç / gereç,% 13.14 laboratuvar testi,% 10 diğer maliyetler,% 4.92 cerrahi maliyetler ve% 3.1 radyografik testlerden oluşmaktaydı.
Sonuç: YBܒdeki hastaların yatış gün sayına göre maliyet analizinde YBܒnin ilk üç gününde tanı, ameliyat, laboratuvar, radyolojik tetkikler ve tıbbi malzeme maliyetleri arttığı için zarar oranı yüksekken, dördüncü günden itibaren yatışları devam hastalarda bu giderlerin azalmasına bağlı kar/zarar oranının kar lehine değiştiğini saptadık. Ayrıca, toplam YBÜ maliyetleri% 38.51 ilaç maliyeti ve% 24.45 tıbbi araç ve gereçlerden oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, Maliyet Analizi, Sağlık Harcamaları, Kalış Süresi, Hastaneye Yatırılma


Mehmet Kılıç, Nureddin Yüzkat, Celaleddin Soyalp, Nurçin Gülhaş. Cost Analysis on Intensive Care Unit Costs Based on the Length of Stay. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2019; 47(2): 142-145

Corresponding Author: Mehmet Kılıç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar