Perioperative Effects of Different Narcotic Analgesics Used to Improve Effectiveness of Total Intravenous Anaesthesia [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(1): 21-25 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.80037  

Perioperative Effects of Different Narcotic Analgesics Used to Improve Effectiveness of Total Intravenous Anaesthesia

Ayten Saraçoğlu1, Zeynep Eti1, Deniz Konya2, Kadir Kabahasanoğlu1, Fevzi Yılmaz Göğüş1
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Marmara University School of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of Neurosurgery, Marmara University School of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to evaluate the depth of anaesthesia, perioperative haemodynamics, postoperative pain scores, analgesic consumption in patients receiving remifentanil- or alfentanil-based total intravenous anaesthesia for single-level lumbar discectomy.
METHODS: Seventy patients undergoing discectomy were enrolled in the study. Patients were intravenously administered an initial bolus dose of 2 mg kg−1 propofol and 10 mcg kg−1 alfentanil or 1 mcg kg−1 remifentanil, followed by 6 mg kg−1 h−1 propofol and either 1 mcg kg−1 min−1 alfentanil or 0.25 mcg kg−1 min−1 remifentanil infusion. Bispectral index (BIS) values, mean arterial pressure, heart rate, end-tidal carbon dioxide and oxygen saturation were recorded. Postoperative pain scores at 0, 30 and 60 min were measured and recorded with additional opioid requirements.
RESULTS: Postoperative pain scores at 0 and 30 min, total analgesic consumption and requirement for additional analgesics were significantly high in the remifentanil group. After the first hour, the pain scores were not significantly different. Mean arterial blood pressure was significantly low at 45 and 60 min preoperatively in the remifentanil group. In the remifentanil group, heart rate at 15, 30, 45, 60 min were significantly lower than those in the alfentanil group. BIS values of the two groups were not significantly different at any measurement time point. BIS values of remifentanil group at 30, 45, 60, 90 and 180 min significantly increased compared with those at 15 min.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Alfentanil provided more stable BIS and haemodynamic values preoperatively and less opioid consumption, along with lower pain scores, during the early postoperative period compared with remifentanil in patients undergoing single-level discectomy.

Keywords: Remifentanil, alfentanil, propofol, bispectral index, TIVA, anaesthesia


Total İntravenöz Anestezide Etkinliği Artırmak İçin Kullanılan Farklı Narkotik Analjeziklerin Perioperatif Etkileri

Ayten Saraçoğlu1, Zeynep Eti1, Deniz Konya2, Kadir Kabahasanoğlu1, Fevzi Yılmaz Göğüş1
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Marmara University School of Medicine, İstanbul
2Department of Neurosurgery, Marmara University School of Medicine, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmadaki amacımız tek seviye lomber diskektomi ameliyatı için remifentanil yada alfentanil bazlı total intravenöz anestezi alan hastalarda, anestezi derinliği, perioperatif hemodinami, postoperatif ağrı skorları ve analjezik tüketiminin karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Diskektomi geçirecek olan 70 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalara indüksiyonda 2 mg kg-1 propofol ve 10 mcg kg-1 alfentanil yada 1 mcg kg-1 remifentanil intravenöz bolus olarak verildi. Anestezinin idamesinde 6 mg kg-1 s-1 propofol ile 1 mcg kg-1 dk-1 alfentanil ya da 0,25 mcg kg-1 dk-1 remifentanil IV infüzyon olarak verildi. Bispektral indeks (BİS) değerleri, ortalama arter basıncı, kalp atım hızı, soluk sonu karbondioksit basıncı ve oksijen satürasyonu kaydedildi. Postoperatif ağrı skorları, ek opioid gereksinimleriyle birlikte 0, 30 ve 60. dakikalarda ölçülüp kaydedildi.
BULGULAR: Remifentanil grubunda 0 ve 30. dakika postoperatif ağrı skorları, toplam analjezik tüketimi ve ek analjezik gereksinimi anlamlı olarak daha yüksekti. Ağrı skorlarında ilk bir saatin ardından anlamlı bir fark gözlenmedi. Ortalama arter basıncı değerleri peroperatif 45 ve 60. dakikalarda kalp atım hızı ise 15, 30, 45 ve 60. dakikalarda remifentanil grubunda alfentanil grubundan anlamlı olarak daha düşüktü. Her iki grubun BİS değerleri tüm ölçüm zamanlarında farklılık göstermedi. Remifentanile ait BİS değerlerinde 15. dakikaya göre karşılaştırıldığında 30, 45, 60, 90 ve 180. dakikalarda anlamlı bir yükselme kaydedildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Remifentanille karşılaştırıldığında alfentanil bazlı total intravenöz anestezinin tek seviye lomber diskektomilerde peroperatif daha istikrarlı BİS ve hemodinami değerleri sağladığı, erken postoperatif dönemde daha az opioid tüketimi ve daha düşük ağrı skorlarıyla ilişkili olduğu ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Remifentanil, alfentanil, propofol, bispektral indeks, TİVA, anestezi


Ayten Saraçoğlu, Zeynep Eti, Deniz Konya, Kadir Kabahasanoğlu, Fevzi Yılmaz Göğüş. Perioperative Effects of Different Narcotic Analgesics Used to Improve Effectiveness of Total Intravenous Anaesthesia. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(1): 21-25

Corresponding Author: Ayten Saraçoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar