The Effects of Locally Administered Morphine Over the Dura on Postoperative Morphine Consumption and Pain After Lumbar Disc Surgery: A Prospective, Randomised, Double-Blind and Placebo-Controlled Study [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. Ahead of Print: TARD-77854 | DOI: 10.5152/TJAR.2019.77854  

The Effects of Locally Administered Morphine Over the Dura on Postoperative Morphine Consumption and Pain After Lumbar Disc Surgery: A Prospective, Randomised, Double-Blind and Placebo-Controlled Study

Oğuzhan Kayhan, Eren Fatma Akçıl, Özlem Korkmaz Dilmen, Yusuf Tunalı
Department of Anaesthesiology and Reanimation, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey

Objective: Effective pain management by avoiding side effects in the perioperative period is essential for patient outcome. Lumbar disc surgery is associated with moderate to severe postoperative pain, and opioids are widely used. The primary aim of the present study was to compare the effects of 1 mg and 2 mg morphine-impregnated absorbable cellulose haemostat material placed over the dura on morphine consumption, and the secondary aims were to compare pain scores and opioid-related side effects during postoperative 24 h.
Methods: The study included 44 patients (American Society of Anesthesiologists I and II). After the discectomy procedure and before the closure, in Group A (n=15), 1 mg morphine-impregnated absorbable cellulose haemostat material placed over the dura was used. In Group B (n=14), 2 mg morphine was used for the same technique, and in Group C (n=15) (control), normal saline was used. All patients used intravenous morphine patient-controlled analgesia pumps for 24 h following lumbar disc surgery. Morphine consumption, pain scores and opioid-related side effects were recorded at 10 min, 1, 2, 6, 12 and 24 h postoperatively.
Results: Morphine consumption, pain scores and opioid-related side effects were similar among the groups.
Conclusion: Morphine-impregnated absorbable cellulose haemostat material placement over the dura after single level lumbar discectomy did not reduce postoperative morphine consumption, pain scores and incidence of opioid-related side effects.

Keywords: Lumbar disc surgery, morphine, pain


Lomber disk cerrahisi sonrası dura üzerine lokal olarak uygulanan morfinin postoperatif morfin tüketimi ve ağrı üzerine etkileri: Prospektif, randomize, çift kör ve kontrollü çalışma

Oğuzhan Kayhan, Eren Fatma Akçıl, Özlem Korkmaz Dilmen, Yusuf Tunalı
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Amaç: Perioperatif dönemde yan etkilerden kaçınarak etkin bir ağrı tedavisi yönetimi hasta için önemlidir. Lomber disk cerrahisinde orta-ciddi derecede postoperatif ağrı gelişmekte ve opioidler sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmanın birincil amacı dura üzerine yerleştirilen 1 mg ve 2 mg morfin emdirilmiş emilebilir hemostatik materyalin postoperatif 24 saatte morfin tüketimi üzerine etkisini, ikincil amaçları ise ağrı skorları ve opoid ilişkili yan etkiler üzerine etkilerini karşılaştırmaktı.
Yöntemler: Bu çalışma 44 hastada (ASA I, II) yapıldı. Diskektomiden sonra kapamadan önce A Grubunda (n=15) 1mg morfin emdirilmiş emilebilir hemostatik materyal dura üzerine yerleştirildi. B Grubunda (n=14) aynı teknikle 2 mg morfin, C Grubunda (n=15) (kontrol) normal salin kullanıldı. Tüm hastalar lomber disk cerrahisi sonrası 24 saatte iv morfin hasta kontrollü analjezi pompası kullandılar. Postoperatif 10. dakika, birinci, ikinci, altıncı, on ikinci ve yirmi dördüncü saatlerde morfin tüketimi, ağrı skorları ve opioid yan etkileri kaydedildi.
Bulgular: Gruplararası morfin tüketimi, ağrı skorları ve opioid yan etkileri benzerdi.
Sonuç: Tek seviye lomber diskektomi sonrası dura üzerine yerleştirilen 1 mg ve 2 mg morfin emdirilmiş emilebilir hemostatik materyal, postoperatif 24 saatte morfin tüketimi, ağrı skorları ve opioid yan etkilerini azaltmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Morfin, ağrı, lomber disk cerrahisi
Corresponding Author: Eren Fatma Akçıl, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar