Effects of High-Dose Rocuronium on the QTc Interval During Anaesthesia Induction in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(5): 245-250 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.64326  

Effects of High-Dose Rocuronium on the QTc Interval During Anaesthesia Induction in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery

Doğuş Ağdanlı1, Tülün Öztürk2, Ozan Ütük3, Gönül Tezcan Keleş2
1Clinic of Anaesthesiology, Van İpekyolu State Hospital, Van, Turkey
2Celal Bayar University School Of Medicine. Department Of Anaesthesiology. Manisa, Turkey
3Grandmedical Hospital, Clinic Of Cardiology, Manisa, Turkey

OBJECTIVE: Existing myocardial damage in coronary artery disease patients causes prolonged QT syndrome. The primary objective of this trial is to explore the effects of different doses of muscle relaxant agent rokuronium (0.6 mg.kg-1 and 1.2 mg.kg -1) on QTc following anesthetic induction. Seconder objective is to determine the incidence and kinds of arrythmias.
METHODS: In this prospective and randomized trial, patients undergo elective coronary arteria revascularisation surgery were included in one of two groups. Both groups took same anesthetic induction agents; midazolam and fentanyl. Rocuronium was administered in Group 1(n=20) with dose of 0.6 mg. kg-1 and in Group 2 (n=20) with dose of 1.2 mg.kg-1 for muscle relaxation.
Heart rate, avarage arteria pressure and QTc were recorded before induction(T0), after induction(T1), after muscle relaxant(T2), 2 minutes(T3) and 5 minutes after entubation(T4).

RESULTS: QTc was significantly long just in 2 minutes after entubation (in Group 1 and Group 2 respectively, 447.9±28.3, 466.1±37.8ms), than those at the beginning (respectively, 426.9±25.7, 432.0±35.5ms)(p<.0.01). In intergroup comparison, avarage QTc values were similar in all trial periods (p>0.05). The prevalance of arrythmias in between Group 1 (35%, n=7), and Group 2 (15%, n=3) were similar (p=0.06). Arrythmias were recorded 2 minutes after entubation in both groups (n=10, 25%).
CONCLUSION: In patients undergoing coronary arteria revascularisation surgery, rocuronium doses of 0.6 mg kg -1 and 1.2 mg kg -1 had have prolonged the QTc interval after entubation. Cardiac arrthymias related to long QTc arising after entubation should be taken into consideration.

Keywords: rocuronium, QTc, coronary artery disease


Koroner Arter Cerrahisi Geçirecek Olgularda Anestezi İndüksiyonu Sırasında Yüksek Doz Roküronyumun QTc İntervali Üzerine Etkileri

Doğuş Ağdanlı1, Tülün Öztürk2, Ozan Ütük3, Gönül Tezcan Keleş2
1Van İpekyolu Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği, Van, Türkiye
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
3Grandmedical Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Manisa, Türkiye

AMAÇ: Koroner arter hastalarında, mevcut miyokard hasarının kendisi uzun QT sendromu oluşumuna neden olmaktadır. Çalışmanın primer amacı anestezi indüksiyonu sonrasında, rokuronyumun 2 farklı dozunun (0.6 mg.kg-1 ve 1.2 mg.kg -1) QTc intervali üzerine etkilerini araştırmaktır. ikincil amacı ise aritmi sıklığı ve niteliğini saptamaktır.
YÖNTEMLER: Çalışmaya elektif koroner arter revaskülarizasyon cerrahisi geçirecek 40 olgu alındı. Olgular iki gruptan birine dahil edildiler. Gruplarda kullanılan midazolam ve fentanil’ in indüksiyon dozları aynı idi. Group 1; 0.6 mg. kg-1, Group 2; 1.2 mg.kg-1 doz rokuronyum ile entübe edildiler. Kalp atım hızı, arteriyel basınç ve QTc, indüksiyon öncesi (T0), indüksiyon sonrası (T1), rokuronyum sonrası (T2), entübasyon sonrası 2. dakika (T3) 5. dakika(T4).
BULGULAR: Grup içi karşılaştırmada, yalnızca entübasyon sonrası 2. dakikadaki ortalama QTc değerleri (Grup 1 ve Grup 2’de sırası ile, 447.9±28.3, 466.1±37.8 ms), başlangıca göre (sırası ile, 426.9±25.7, 432.0±35.5ms) istatistiksel olarak anlamlı uzun bulundu (p<.0.01). Gruplar arası karşılaştırmada, ortalama QTc tüm çalışma periyodlarında benzerdi (p>0.05). Grup 1 (% 35, n=7), ile Grup 2 de (% 15, n=3) aritmi görülme sıklığı benzerdi (p=0.06). Her iki grupta da aritmiler (n=10, %25), entübasyondan sonra 2. dakikada ortaya çıktılar.
SONUÇ: Koroner arter revaskülarizasyonu uygulanacak hastalarda, roküronyumun 0.6 mg. kg-1 ve 1.2 mg. kg -1 dozları entübasyon sonrası QTc’yi uzattı. Entübasyon sonrası, QTc uzamasıyla ilgili aritmilerin oluşabileceği dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Roküronyum, QTc, koroner arter hastalığı


Doğuş Ağdanlı, Tülün Öztürk, Ozan Ütük, Gönül Tezcan Keleş. Effects of High-Dose Rocuronium on the QTc Interval During Anaesthesia Induction in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(5): 245-250

Corresponding Author: Tülün Öztürk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar