Postoperative Analgesic Efficacy of Preemptive and Postoperative Lornoxicam or Tramadol in Lumbar Disc Surgery [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. Ahead of Print: TARD-60963 | DOI: 10.5152/TJAR.2019.60963  

Postoperative Analgesic Efficacy of Preemptive and Postoperative Lornoxicam or Tramadol in Lumbar Disc Surgery

Esma Coşkun1, Emine Dinçer2, Güldem Turan3, Asu Özgültekin2
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Private Mozaik Hospital, Hatay, Turkey
2Clinic of Anaesthesiology and Reanimation, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Clinic of Anaesthesiology and Reanimation, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Objective: To compare preemptive and postoperative analgesic efficacy of tramadol and lornoxicam administered before anaesthesia induction in lumbar discectomy.
Methods: This randomised, double-blind trial was conducted on 60 ASA I and II patients undergoing lumbar discectomy. Group L (n=30) received 3×8 mg day-1 lornoxicam, and Group T (n=30) received 3×1.5 mg kg-1 day-1 tramadol. A verbal rating scale (VRS), the duration of effective analgesia, the number of additional analgesics used, adverse effects and patient satisfaction were evaluated at the postoperative 30th minute and 1st, 2nd, 4th, 6th, 8th, 12th and 24th hours.
Results: There were no significant differences between Groups L and T regarding demographic and clinical characteristics, the number of additional analgesics and the duration of effective analgesia, adverse effects and patient satisfaction. VRS scores of the patients in Group T were significantly higher than those in Group L at the postoperative 30th minute (p=0.050) and the 1st hour (p=0.005).
Conclusion: Lornoxicam, which was used for preemptive and postoperative analgesia in lumbar disc surgery, had provided adequate and effective analgesia such as tramadol. Moreover, preemptive analgesia was quite effective in prevention and treatment of postoperative pain.

Keywords: Analgesia, lornoxicam, lumbar disc surgery, tramadol


Lomber disk cerrahisinde preemptif ve postoperatif uygulanan lornoksikam ve tramadol’ün postoperatif analjezik etkinlikleri

Esma Coşkun1, Emine Dinçer2, Güldem Turan3, Asu Özgültekin2
1Özel Mozaik Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Hatay, Türkiye.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye.
3Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye.

Amaç: Anestezi indüksiyonunda verilen tramadol ve lornoksikamın lomber diskektomi uygulanacak hastalarda preemptif ve postoperatif analjezik etkinliklerinin karşılaştırmaktır.
Yöntemler: Bu randomize, çift kör çalışma ASA I ve II, lomber diskektomi uygulanacak 60 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Grup L’ye 3x8mg/gün lornoksikam ve Grup T’ye 3x1.5 mg/kg/gün tramadol verildi. Postoperatif 30. dakikada, 1., 2., 4., 6., 8., 12., ve 24. saatlerdeki Sözel Ağrı Skalası (Verbal Rating Scale-VRS), efektif analjezi süresi, kullanılan ek analjezik sayısı, yan etkiler ve hasta memnuniyetleri değerlendirildi.
Bulgular: Grup L ve T arasında demografik ve klinik özelliklerin yanı sıra ek analjezik sayısı, efektif analjezik süresi, yan etkiler ve hasta memnuniyeti açısından anlamlı bir farklılık yoktu. Grup T’deki hastaların postoperatif 30. dakikada (p = 0.050) ve 1.saatteki (p = 0.005) VRS skorları Grup L’deki hastaların skorlarından anlamlı yüksekti.
Sonuç: Lomber disk cerrahisinde preemptif ve postoperatif analjezide kullanılan lornoksikam, en az tramadol kadar yeterli ve etkin bir analjezi sağlamıştır. Ayrıca, preemptif aneljezikler postoperatif ağrının önlenmesinde ve tedavisinde oldukça etkilidir.

Anahtar Kelimeler: Lornoksikam, tramadol, lomber disk cerrahisi, analjezi
Corresponding Author: Esma Coşkun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar