Haemodynamic Response to Four Different Laryngoscopes [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(6): 434-440 | DOI: 10.5152/TJAR.2018.59265  

Haemodynamic Response to Four Different Laryngoscopes

Demet Altun, Achmet Ali, Emre Çamcı, Anıl Özonur, Tülay Özkan Seyhan
Department of Anaesthesiology and Reanimation, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey

Objective: In this prospective randomized study, we aimed to evaluate the effect of tracheal intubation with four different laryngoscopes [Macintosh direct laryngoscope-classic laryngoscope (CL), McCoy (MC), C-Mac video-laryngoscope (CM) and McGrath video-laryngoscope (MG)] on haemodynamic responses in patients with a normal airway.
Methods: One hundred and sixty patients were included. Succeeding haemodynamic measurements were performed immediately after intubation (T2) and for 5 min with 1-min intervals (T3-T4-T5-T6-T7). The primary outcome was the heart rate (HR) and systolic blood pressure (SBP) change triggered by the four different laryngoscopes. The intubation time, the number of intubation attempts, need for stylet or additional manipulation, glottic view and traumatic complications caused by intubation procedure were recorded as secondary outcomes.
Results: HR values significantly increased with the completion of laryngoscopy and intubation at T2 for the CL, MC and CM groups. Lesser fluctuation in HR and SBP was observed in the MG group. Intubation time was significantly shorter in the MG group (p<0.001). There was no statistically significant difference between the groups regarding the number of intubation attempts, need for stylette and glottic view. Fewer patients in the MG and CM groups experienced a moderate and severe sore throat than in the other two groups. Shorter intubation time and lesser sore throat incidence were observed in the MG group.
Conclusion: MG offers less haemodynamic stimulation than CL, MC, and CM. Our findings showed that tracheal intubation with MG is advantageous in preventing cardiovascular stress responses with short intubation time and less sore throat incidence.

Keywords: Haemodynamic response, laryngoscope, tracheal intubation


Dört Farklı Laryngoskopa Hemodinamik Cevap

Demet Altun, Achmet Ali, Emre Çamcı, Anıl Özonur, Tülay Özkan Seyhan
Department of Anaesthesiology and Reanimation, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey

Amaç: Bu prospektif randomize çalışmanın amacı normal havayoluna sahip hastalarda dört farklı laringoskopun (Macintosh direkt laringoskop-klasik laringoskop (CL), McCoy (MC), C-Mac video-laringoskop (CM) ve McGrath video- laringoskop (MG)) trakeal entübasyon sırasında oluşan hemodinamik cevaba etkisini araştırmaktır.
Yöntemler: Yüz altmış hasta dahil edildi. Takip edilen hemodinamik ölçümler, entübasyondan hemen sonra (T2) ve bir dakikalık aralıklarla (T3-T4-T5-T6-T7) 5 dakika süreyle gerçekleştirildi. Çalışmanın primer sonucu, dört farklı laringoskop ile tetiklenen kalp hızı (KH) ve sistolik kan basıncı (SKB) değişimi olup entübasyon zamanı, entübasyon girişimi sayısı, stile veya ek manipülasyon ihtiyacı, glottik görüntü (Cormach-Lehane skalası) ve entübasyon prosedürünün yol açtığı travmatik komplikasyonlar ikincil sonuçlar olarak kaydedildi.
Bulgular: CL, MC ve CM gruplarında T2'de laringoskopi ve entübasyonun tamamlanması ile kalp atım hızı değerleri önemli derecede arttı. MG'de KH ve SKB'da daha düşük dalgalanma gözlendi. MG'de kalp hızı ve kan basıncında daha düşük dalgalanma gözlendi. Entübasyon için gerekli süre MG grubunda anlamlı olarak daha kısaydı (p<0,001). Entübasyon girişimi sayısı, stile ihtiyacı ve Cormach-Lehane skalasına göre elde edilen glottik görüş açısından laringoskoplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Gruplardan daha az hasta MG ve CM diğer iki gruba kıyasla orta ve şiddetli boğaz ağrısı yaşadı. Ek olarak, MG ile entübasyon süresi daha kısa ve boğaz ağrısı insidansı daha düşük bulundu.
Sonuç: McGrath video-larinkoskopu CL, MC ve CM ile karşılaştırıldığında daha az hemodinamik uyarıya neden olmaktadır. Çalışmamızın bulgularına göre; MG ile yapılan trakeal entübasyonun, kısa entübasyon süresi ile kardiyovasküler stres yanıtlarının önlenmesinde ve de boğaz ağrısının daha az olmasına neden olması açısından avantajlı olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Hemodinamik yanıt, laringoskop, trakeal entübasyon


Demet Altun, Achmet Ali, Emre Çamcı, Anıl Özonur, Tülay Özkan Seyhan. Haemodynamic Response to Four Different Laryngoscopes. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(6): 434-440

Corresponding Author: Demet Altun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar