Effect of Midazolam and Dexmedetomidine Sedation on the Onset and Duration of Supraclavicular Brachial Plexus Block: A Randomised Comparative Study [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(3): 201-207 | DOI: 10.5152/TJAR.2018.57355  

Effect of Midazolam and Dexmedetomidine Sedation on the Onset and Duration of Supraclavicular Brachial Plexus Block: A Randomised Comparative Study

Gunjan Kumar, Prakash K. Dubey, Om P. Sanjeev
Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Patna, India

Objective: Prolonging the duration of sensory blockade with bupivacaine following supraclavicular brachial plexus block is desirable for improved postoperative pain management. This study was conducted to assess the effect of intravenous dexmedetomidine on the onset and duration of supraclavicular brachial plexus block using bupivacaine.
Methods: Sixty ASA I and II adult patients undergoing upper limb surgery under supraclavicular brachial plexus block were included in this prospective, randomised, double-blind study. They were randomly divided into two groups. The first group was administered midazolam at an initial dose of 0.04 mg kg-1 in 10 mL of normal saline infused over 10 min, which was followed by maintenance infusion of 0.04 mg kg-1 h-1. The second group was administered 0.5 µg kg-1 of dexmedetomidine in 10 mL of normal saline infused over 10 min, which was followed by maintenance infusion of 0.5 µg kg-1 h-1. Twenty-five millilitres of bupivacaine (0.5%) was injected for supraclavicular brachial plexus block.
Results: The onset of sensory block (16.6±1.9 vs. 19.8±1.7 min) and motor block (19.5±2.7 vs. 23.6±1.4 min) was significantly faster in the dexmedetomidine group than in the midazolam group (p<0.001). The duration of sensory block (738±66.3 vs. 307.7 ±46.7 min) and motor block (645.0±106.0 vs. 268.8±32.7 min) was significantly higher in the dexmedetomidine group than in the midazolam group (p<0.001).
Conclusion: Intravenous dexmedetomidine in combination with 25 mL of bupivacaine (0.5%) accelerated the onset of sensory and motor block and prolonged the duration of sensory and motor block when used for brachial plexus block, without resulting in any adverse events.

Keywords: Brachial plexus block, bupivacaine, dexmedetomidine, midazolam


Midazolam ve Deksmedetomidin Sedasyonunun Supraklaviküler Brakiyal Pleksus Bloğunun Başlangıç ve Süresi Üzerine Etkisi: Randomize Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Gunjan Kumar, Prakash K. Dubey, Om P. Sanjeev
Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Patna, India

Amaç: Supraklaviküler brakiyal pleksus bloğunu takiben duyu blokajının süresinin bupivakain ile uzatılması, postoperatif ağrı yönetiminin iyileştirilmesi için tercih edilen bir durumdur. Bu çalışma, intravenöz deksmedetomidinin bupivakain kullanılarak supraklaviküler brakiyal pleksus bloğunun başlangıcı ve süresi üzerine etkisini araştırmak amacıyla yapıldı.
Yöntemler: Bu prospektif, randomize, çift kör çalışmaya, supraklaviküler brakiyal pleksus bloğu altında üst ekstremite cerrahisi geçiren altmış ASA I ve II erişkin hasta dahil edilmiştir. Hastalar rastgele iki gruba ayrıldılar. İlk gruba, 10 dakika süreyle infüze edilen 10 mL'lik normal salin içindeki 0,04 mg kg-1'lik bir başlangıç dozunda midazolam uygulandı, bunu takiben 0,04 mg kg-1 h-1'lik bir idame infüzyonu uygulandı. İkinci gruba, 10 dakika süreyle infüze edilmiş 10 mL'lik normal salin içinde 0,5 µg kg-1 deksmedetomidin uygulandı ve bunu takiben 0,5 µg kg-1 h-1'lik idame infüzyonu yapıldı. Supraklaviküler brakiyal pleksus bloğu için yirmi beş mililitre bupivakain (%0,5) enjekte edildi.
Bulgular: Deksmedetomidin grubunda duyusal blok (16,6±1,9'a karşılık 19,8±1,7 dk) ve motor blok başlangıcı (19,5±2,7'ye karşılık 23,6±1,4 dk), midazolam grubundan anlamlı olarak daha hızlıydı (p<0,001). Deksmedetomidin grubunda duyusal blok (738±66,3'e karşılık 307,7±46,7 dk) ve motor blok süresi (645,0±106,0'a karşı 268,8±32.7 dk), midazolam grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,001).
Sonuç: 25 mL bupivakain (%0,5) ile birlikte intravenöz deksmedetomidin, duyusal ve motor bloğun başlangıcını hızlandırdı ve herhangi bir yan etki olmaksızın brakiyal pleksus bloğu için kullanıldığında duyu ve motor bloğun süresini uzattı.

Anahtar Kelimeler: Brakiyal pleksus bloğu, bupivakain, deksmedetomidin, midazolam


Gunjan Kumar, Prakash K. Dubey, Om P. Sanjeev. Effect of Midazolam and Dexmedetomidine Sedation on the Onset and Duration of Supraclavicular Brachial Plexus Block: A Randomised Comparative Study. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(3): 201-207

Corresponding Author: Prakash K. Dubey, India


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar