Effect of bougie guided nasal intubations upon bleeding - A randomized controlled clinical trial [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(2): 96-99 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.51333  

Effect of bougie guided nasal intubations upon bleeding - A randomized controlled clinical trial

Prasanna Vadhanan1, Debendra Kumar Tripaty2
1Department of Anaesthesia, Vinayaka Missions Medical College, Karaikal, Puducherry, India
2Department of Anaesthesiology and Critical Care, Indra Gandhi Government Medical College and Research Centre, Puducherry, India

Objective: Bleeding due to inadvertent trauma is a troublesome complication of nasal intubations. A lot of methods have been suggested to minimise this problem. A flexible bougie can be passed atraumatically via the nasal route to the trachea and an appropriate-sized endotracheal tube can be railroaded over it to avoid this problem. The primary objective of the study was to compare the severity of bleeding with bougie-guided and conventional nasotracheal intubations on a subjective scale. The time taken for successful intubations and the number of attempts required were also noted.
Methods: This randomised controlled study was performed in 40 adult patients requiring nasotracheal intubations for various elective surgeries over a 3-month period in a teaching hospital. The patients after satisfying the inclusion criteria were randomised into two groups of 20 each: Bougie-guided (Group B) and Not Bougie-guided (Group NB). Group B patients were intubated by railroading the endotracheal tube over a flexible bougie, and Group NB patients were intubated conventionally without the bougie. The degree of bleeding was noted on a subjective scale as nil, mild, moderate or severe. The time taken for intubation in seconds and the number of attempts taken were noted. The degree of bleeding was compared using Mann–Whitney U test, and the time taken for intubation was compared using the Student’s t test after assessing normalcy. An alpha error of 5% was used, and p values less than 0.05% were considered significant.
Results: All patients randomised completed the study. The degree of bleeding was lesser in the Bougie-guided group than in the conventional group (p=0.02), and the time taken for intubation was longer in the bougie-guided group (p<0.01)
Conclusion: Using a bougie routinely for nasal intubations might minimise trauma during nasal intubations but increase the time taken for intubation marginally. The success rates for intubations may also be better.

Keywords: Nasal Intubation, Bleeding, Bougie


Buji Rehberliğinde Nazal Entübasyonların Kanama Üzerindeki Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma

Prasanna Vadhanan1, Debendra Kumar Tripaty2
1Department of Anaesthesia, Vinayaka Missions Medical College, Karaikal, Puducherry, India
2Department of Anaesthesiology and Critical Care, Indra Gandhi Government Medical College and Research Centre, Puducherry, India

Amaç: İstenmeden oluşan travmaya bağlı kanama, nazal entübasyonun sıkıntılı bir komplikasyonudur. Bu problemi minimize etmek için birçok yöntem ileri sürülmüştür. Bu problemden kaçınmak için, esnek bir bujiyi nazal yoldan trakeaya mümkün olduğunca az hasar vererek geçirerek, uygun boyutta bir endotrakeal tüp bunun üzerinden geçirilebilir. Bu çalışmanın ilk amacı buji rehberliğinde ve geleneksel nazotrakeal entübasyonlarda kanamanın şiddetini sübjektif bir ölçek kullanarak karşılaştırmaktır. Başarılı entübasyon için harcanan süre ve gereken deneme sayısı ayrıca kaydedildi.
Yöntemler: Randomize kontrollü bu çalışma, bir eğitim hastanesinde 3 aylık bir süreçte, çeşitli elektif cerrahi için nazotrakeal entübasyon gereken 40 yetişkin hastayla gerçekleştirildi. Çalışmaya dahil edilme kriterlerini karşılayan hastalar her biri 20 kişiden oluşan iki gruba rasgele seçildiler: Buji-rehberliğinde (Grup B) ve Buji-rehberliğinde olmayan (Grup NB) olarak. Grup B hastaları endotrakeal tüpün esnek bir buji üzerinden geçirilmesi ile entübe edildiler. Grup NB hastaları ise buji olmaksızın geleneksel şekilde entübe edildiler. Kanamanın derecesi sübjektif bir skala üzerinde hiç, hafif, orta veya şiddetli olarak kaydedildi. Ayrıca, entübasyon için harcanan süre saniye olarak ve deneme sayısı da not edildi. Normal dağılım değerlendirildikten sonra, kanamanın derecesi Mann-Whitney U test kullanılarak, entübasyon için harcanan süre ise Student’s t test kullanılarak karşılaştırıldı. %5 alfa hatası kullanıldı ve %0,05 altındaki p değerleri istatiksel olarak anlamlı olarak kabul edildi.
Bulgular: Randomize seçilen tüm hastalar çalışmayı tamamladılar. Kanama derecesinin Grup B’de, Grup NB’ye göre daha düşük olduğu görüldü (p=0,02). entübasyon için harcanan süre Grup B’de daha uzun saptandı (p<0,01).

Sonuç: Nazal entübasyonlar için buji kullanımı travma olasılığını azaltırken, entübasyon için harcanan süreyi bir miktar artırabilir. Ayrıca, entübasyon başarı oranları daha yüksek olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kanama, buji, nazal entübasyon


Prasanna Vadhanan, Debendra Kumar Tripaty. Effect of bougie guided nasal intubations upon bleeding - A randomized controlled clinical trial. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(2): 96-99

Corresponding Author: Prasanna Vadhanan, India


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar