Sedation Practices and Preferences of Turkish Intensive Care Physicians: A National Survey [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2019; 47(3): 220-227 | DOI: 10.5152/TJAR.2019.49799  

Sedation Practices and Preferences of Turkish Intensive Care Physicians: A National Survey

Seval Ürkmez, Elif Erdoğan, Tuğhan Utku, Yalım Dikmen
Department of Anaesthesiology and Reanimation, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey

Objective: Sedation is one of the most common practices applied in the intensive care units (ICUs), and the management of sedation, analgesia and delirium is a quality measure in the ICUs. Several guidelines on sedation had been published, and many surveys investigated the practices of sedation in the ICUs, but knowledge on the sedation practices in Turkey is lacking. The aim of the present study was to provide baseline knowledge on the sedation practices and preferences of Turkish intensive care physicians and to establish some points to be improved.
Methods: An electronic survey form consisting of 34 questions was generated and posted to email addresses. The survey included questions about demographics and practices on sedation, analgesia, neuromuscular blockage and delirium.
Results: Of 1700 email addresses, 429 (25.0%) were returned. Sedation was practised by 98.0% of the respondents, and mechanical ventilation was indicated as the primary indication (94.0%) for sedation. The presence of a written sedation protocol was 37.0%. For drug choices for sedation, midazolam was the most preferred agent (90.0%). With regard to pain questions, the most commonly used evaluation tool was Visual Analogue Scale (69.0%), and the most preferred drug was tramadol. Nearly half of the participants routinely evaluated delirium and used the confusion assessment method in the ICU.
Conclusion: The results of this survey have indicated some areas to be improved, and a national guideline should be prepared taking pain, agitation and delirium in focus. ClinicalTrials.gov ID: NCT03488069.

Keywords: Intensive care unit, practice, sedation, survey


Türk Yoğun Bakım Doktorlarının Sedasyon Uygulamaları ve Tercihleri: Ulusal Anket Çalışması

Seval Ürkmez, Elif Erdoğan, Tuğhan Utku, Yalım Dikmen
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Yoğun bakım ünitelerinde sedasyon en sık uygulamalardandır ve günümüzde sedasyon, analjezi ve delirium yönetimi bu ünitelerde bir kalite ölçüm göstergesidir. Sedasyon konusunda bazı rehberler ve sedasyon uygulamalarını araştıran pek çok anket çalışması yayınlandı, ancak Türkiye’de sedasyon uygulamaları konusunda bilgi eksikliği mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, ülkemizdeki yoğun bakım doktorlarının sedasyon uygulamaları ve tercihleri hakkında temel bir bilgi sağlamak ve geliştirilmesi gereken bazı noktaları belirlemektir.
Yöntemler: Otuzdört sorudan oluşan bir anket formu geliştirildi ve Türk Yoğun Bakım Derneği üye veri tabanında kayıtlı doktorların e-mail adreslerine gönderildi. Anket demografik özellikler ve sedasyon, analjezi, nöromüsküler bloker ve deliryum uygulamaları hakkında soruları içerdi.
Bulgular: E-mail gönderilen 1700 doktordan 429’u (%25) anketi yanıtladı. Ankete katılanların %98’I sedasyon uygulamaktaydı ve primer sedasyon endikasyonu mekanik ventilasyondu (%94). Yoğun bakım ünitelerinde yazılı bir sedasyon protokolünün varlığı %37 idi. Sedasyon için en çok tercih edilen ilaç midazolamdı (%90). Ağrı soruları ile ilgili, en sık kullanılan ağrı değerlendirme gereci vizüel analog skala (69.0%) ve en çok tercih edilen ilaç tramadoldü. Katılımcıların neredeyse yarısı rutin olarak deliryumu değerlendirmekte ve yoğun bakım konfüzyon değerlendirme metodu kullanmaktaydı.
Sonuç: Bu anketin sonuçları geliştirilmesi gereken bazı alanlara işaret etmektedir ve sedasyon, ağrı ve delirium odaklı ulusal bir rehber hazırlanması gereklidir.
ClinicalTrials.gov ID: NCT03488069

Anahtar Kelimeler: sedasyon, pratik, anket, yoğun bakım ünitesi


Supplementary MaterialSeval Ürkmez, Elif Erdoğan, Tuğhan Utku, Yalım Dikmen. Sedation Practices and Preferences of Turkish Intensive Care Physicians: A National Survey. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2019; 47(3): 220-227

Corresponding Author: Seval Ürkmez, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar