Protective Role of Dexmedetomidine on Ileum and Kidney Damage Caused by Mesenchymal Ischaemia in Rats [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(6): 470-477 | DOI: 10.5152/TJAR.2018.46244  

Protective Role of Dexmedetomidine on Ileum and Kidney Damage Caused by Mesenchymal Ischaemia in Rats

Nuray Çakır Sancaktar1, Ali Altınbaş2, Bahanur Çekiç3
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Yavuz Selim Bone Diseases and Rehabilitation Hospital, Trabzon, Turkey
2Department of Anaesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences Ordu University Training and Research Hospital, Ordu, Turkey
3Department of Anaesthesiology and Reanimation, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

Objective: The aim of this study was to demonstrate ischaemia reperfusion (IR) injury on the ileum and kidney tissue in rats and to evaluate the effect of dexmedetomidine administered at different doses and dosing schedules on recovery.
Methods: A total of 30 rats were randomly divided into five groups. Group I: sham; Group II: control; Group III: dexmedetomidine before ischaemia; Group IV: dexmedetomidine after ischaemia; and Group V: dexmedetomidine before and after ischaemia. The malondialdehyde (MDA) and signal peptide-CUB-EGF (epidermal growth factor) domain-containing protein 1 (SCUBE-1) levels of all subjects were studied from the serum, ileum, and kidney tissues. Moreover, the histopathology of ileum and kidney tissues was examined.
Results: The SCUBE-1 levels were found to be highly similar to the MDA levels in ischaemic groups. The serum SCUBE-1 levels obtained were significantly lower in Group V compared to Groups II, III and IV (p<0.001, p=0.003, p=0.013, respectively). The apoptosis indexes were found to be lower in groups receiving dexmedetomidine compared to Group II. The groups receiving dexmedetomidine were detected to have normal morphological appearance when compared to Group II.
Conclusion: In this study, the use of dexmedetomidine in the preoperative and peroperative periods may be beneficial in reducing the negative effects of IR injury.

Keywords: Dexmedetomidine, SCUBE-1, malondialdehyde, ischaemia reperfusion injury


Deksmedetomidinin Ratlarda Mezenterik İskemiye Bağlı İleum ve Böbrek Hasarındaki Koruyucu Rolü

Nuray Çakır Sancaktar1, Ali Altınbaş2, Bahanur Çekiç3
1Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü
2SB - Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Amaç: Bu çalışmayla akut mezenterik iskemi oluşturulan ratlarda iskemi reperfüzyon (IR) hasarının ileum ve böbrek dokusu üzerinde gösterilmesi ve farklı doz ve zamanlarda uygulanılan deksmedetomidinin iyileşme üzerine etkisini değerlendirilmesi amaçlandı.
Yöntemler: Bu randomize kontrollü çalışma için ağırlıkları 200-250 gr arasında değişen Sprague-Dawley cinsi dişi 30 adet sıçan seçildi. Grup I= sham grup, Grup II= kontrol grup, Grup III= deksmedetomidin iskemi öncesi (İÖ) grup, Grup IV= deksmedetomidin iskemi sonrası (İS) grup ve Grup V= deksmedetomidin iskemi öncesi ve sonrası (İÖ+S) grup olmak üzere rastgele 6’şarlı 5 gruba ayrıldı. Grup I haricindeki diğer gruplardaki deneklerin superior mezenter arterleri 30 dk boyunca klemplenip sonrasında reperfüze edildi. Tüm deneklerin serum, ileum ve böbrek dokularından MDA ve SCUBE-1 düzeyleri çalışıldı. Ayrıca ileum ve böbrek dokularının histopatolojisi incelendi.
Bulgular: İskemi oluşturulan gruplarda serum, ileum ve böbrek SCUBE-1 düzeyleri MDA düzeyleriyle benzer şekilde yüksek bulunmuştur. Serum SCUBE-1 düzeyleri Grup V’te Grup II, Grup III ve Grup IV’e oranla anlamlı olarak düşük saptanmıştır (p<0,001, p=0,003, p=0,013, respectively). Deksmedetomidin verilen gruplarda Grup II’ye oranla ileum ve böbrek apopitozis indeksleri anlamlı düşük bulundu. Grupların histopatolojik incelenmesinde deksmedetomidin verilen grupların sadece IR modeli oluşturulan gruba oranla normal morfolojik görünüme sahip oldukları saptanmıştır.
Sonuç: Bu çalışmayla IR hasarın organlar üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılması için preoperatif ve peroperatif dönemde deksmedetomidin kullanımının faydalı olabileceği gösterilmiştir. Dexmedetomidinin IR hasarındaki etki mekanizmalarının aydınlatılması ve ortak bir tedavi protokolünün belirlenebilmesi için geniş serilerde yapılacak ileri araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Deksmedetomidin, SCUBE-1, malonildealdehit, iskemi reperfüzyon hasarı


Nuray Çakır Sancaktar, Ali Altınbaş, Bahanur Çekiç. Protective Role of Dexmedetomidine on Ileum and Kidney Damage Caused by Mesenchymal Ischaemia in Rats. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(6): 470-477

Corresponding Author: Ali Altınbaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar