The effect of sevoflurane and dexmedetomidine on pulmonary mechanics in ICU patients [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. Ahead of Print: TARD-37108

The effect of sevoflurane and dexmedetomidine on pulmonary mechanics in ICU patients

Mediha Türktan, Ersel Güleç, Zehra Hatipoğlu, Murat Türkeün Ilgınel, Dilek Özcengiz
Cukurova University Faculty Of Medicine, Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Adana, Turkey

Objective: In intensive care unit (ICUs) patients, intravenous and volatile agents are used for sedation. The aim of this study investigate the effects of dexmedetomidine and sevoflurane on pulmonary mechanics in ICUs patients with pulmonary disorders.
Methods: After approval of ethical committee and informed consent between the ages of 18-65, American Society of Anesthesiologist (ASA) I-III, thirty patients, who mechanically ventilated, has pulmonary disorders and needed sedation were included in the study. Exclusion criteria were severe hepatic, pulmonary and renal failure, pregnancy, convulsion and/or seizure history, haemodynamic instability and no indication for sedation.
The patients were divided into two groups by randomized numbers generated by a computer. For sedation, 0.5-1% sevoflurane ( 4-10 mL h-1) was used by AnaConDa in the Group S (n=15) and iv dexmedetomidine infusion (1 µg-1 kg-1 10 min-1 loading, 0.2-0.7 µg-1 kg-1 h-1 maintenance) was performed in the Group D (n=15). Arterial blood gas analysis, airway resistance, positive end-expiratory pressure, frequency, tidal volume, peak airway pressure, static pulmonary compliance, endtidal CO2 values were recorded at baseline, 1st, 3rd, 6th, 9th, 12th and 24th hours.

Results: Demographic data, airway resistance, positive end-expiratory pressure, frequency, tidal volume, peak airway pressure, static pulmonary compliance values were similar between the groups. In the Group S, PaCO2 and end-tidal CO2 values were higher than Group D. Sedation and patient comfort scores were similar between the two groups.

Conclusion: Both sevoflurane and dexmedetomidine are suitable sedative agents in ICUs patients with pulmonary diseases.

Keywords: Sedation, dexmedetomidine, sevoflurane, AnaConDa


Yoğun bakım hastalarında sevofluran ve deksmedetomidinin pulmoner mekanikler üzerine etkisi

Mediha Türktan, Ersel Güleç, Zehra Hatipoğlu, Murat Türkeün Ilgınel, Dilek Özcengiz
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Adana, Turkey

Amaç: Yoğun bakım hastalarında sedasyon amacıyla intravenöz ajanların yanısıra volatil ajanlar da kullanılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı pulmoner patolojili hastalarda sedasyon amacıyla kullanılan sevofluran ve deksmedetomidinin pulmoner etkilerini araştırmaktır.
Yöntemler: Çalışmaya etik kurul onayı ve bilgilendirilmiş hasta onamı alındıktan sonra 18-65 yaş arası, ASA I-III grubu, mekanik olarak ventile edilen, pulmoner patolojisi ve sedasyon ihtiyacı olan otuz hasta dahil edildi. Ciddi hepatik, renal ve pulmoner yetmezlik olan, konvülsiyon ve bayılma hikayesi olan, hemodinamik olarak stabil olmayan ve sedasyon ihtiyacı olmayan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Randomizasyon yöntemi ile iki gruba ayrılan hastalara sedasyon amacıyla Grup S’de (n=15) AnaConda ile % 0.5-1 konsantrasyon sağlamak için 4-10 mL sa-1 sevofluran, Grup D’de (n=15) deksmedetomidin infüzyonu (1 µg-1 kg-1 10 dak-1 yükleme, 0.2-0.7 µg-1 kg-1 dak-1 idame) uygulandı. Arter kan gazı analizi, havayolu direnci, statik kompliyans, tepe havayolu basıncı, PEEP değerleri, sedasyon skorları ve ventilatör uyumları başlangıç, 1, 3, 6, 9, 12 ve 24. saatlerde değerlendirilerek kaydedildi.
Bulgular: Demografik veriler, havayolu direnci, statik kompliyans, tepe havayolu basıncı, PEEP, solunum frekansı ve tidal volüm değerleri her iki grup için benzerdi. Ancak arter kan gazındaki PaCO2 değerlerinin ve end-tidal CO2 değerlerinin Grup S’de Grup D’ye göre anlamlı yüksek olduğu gözlendi. Sedasyon skorları ve hasta konforu gruplar arasında benzerdi.
Sonuç: Pulmoner patolojili yoğun bakım hastalarında sevofluran ve deksmedetomidinin etkin sedasyon sağladığı ve pulmoner mekanikler yönünden birbirlerine üstünlüklerinin olmadığı kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Sedasyon, deksmedetomidin, sevofluran, AnaConDa
Corresponding Author: Mediha Türktan, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar