Publication Rate of Abstracts Presented at Turkish Society of Anaesthesiology and Reanimation National Congresses [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. Ahead of Print: TARD-33603 | DOI: 10.5152/TJAR.2018.33603  

Publication Rate of Abstracts Presented at Turkish Society of Anaesthesiology and Reanimation National Congresses

Büşra Tok Çekmecelioğlu1, Betül Kozanhan2, Gülay Eren3
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, UHS Sultan Abdulhamid Han Education and Training Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Anaesthesiology and Reanimation, UHS Konya Education and Training Hospital, Konya, Turkey
3Department of Anaesthesiology and Reanimation, Baskent University Istanbul Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: The most widely accepted parameter in evaluating quality of research presented in scientific congresses is the success of publishing that research in a peer-reviewed journal.There is limited data in literature about publishing rates in scientific journals of orally presented abstracts during national congresses of Turkish Society of Anesthesiology and Reanimation(TARD).In our study,it was aimed to investigate literary contribution of oral presentations in TARD congresses and to present proposals for future congresses with detailed evaluation of the literature.
Methods: 319 abstracts those presented orally during TARD congresses between 2011-2014 have been reviewed in PubMed and Google Scholar databases.Abstracts were investigated in terms of; institution they were sent, type of research, publication status in scientific journal, type of publication, publication year, citation rate, author order and changes in title.
Results: Distribution of investigated papers were as; 73%clinical research, 21.9%experimental research, 2.5%case presentation and 2.5%survey study. 57.7%of abstracts had authors from university, 16%research-training hospitals and 26.3% mixed institutional authors. 42.3%of abstracts were published as articles in a scientific journal. 65.9% of manuscripts were published in SCI-E indexed, 8.1%were in non-SCI-E indexed international journals and 25.9% were in national journals.There was no statistically significant difference between institution from which publication were sent and the index status of the journal(p=0,068).The average publicaiton time of the abstracts was 15.01±12.26 months.
Conclusion: The publication rate of oral abstracts in TARD congresses between 2011-2014 is 42.3%, which is compatible with other international studies; this result is an indicator that the reports in the congresses were assessed by the jury according to international selection criteria and meticulously scored.The majority of journals that published abstracts in SCI-E indexed journals to be quantitative data of the scientific quality of our researches.

Keywords: Congress, research, manuscript, publication


Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongreleri’ndeki Sözel Bildirilerin Yayımlanma Oranı

Büşra Tok Çekmecelioğlu1, Betül Kozanhan2, Gülay Eren3
1BÜ Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2SBÜ Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Konya, Türkiye
3Başkent Üniversitesi, İstanbul Uygulama ve Araştırma Merkezi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bilimsel kongrelerde sunulan araştırmaların kalitesinin değerlendirilmesinde en yaygın kabul gören parametre, o araştırmanın hakemli bir dergide yayımlanma başarısıdır. Literatür taramasında Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongrelerinde (TARK) sunulan sözlü bildirilerin bilimsel dergilerde yayımlanma oranlarıyla ilgili kısıtlı veri bulunmaktadır. Çalışmada, TARK’larda yer alan sözlü sunuların literatüre olan katkısını araştırmak ve yayımlanan bildirilerin ayrıntılı değerlendirmesiyle gelecek kongreler için öneriler sunmak amaçlanmıştır.
Yöntemler: 2011-2014 yılları arasında yapılan TARK'larda yer alan 319 sözlü bildiri PubMed ve Google Akademik veri tabanlarında incelenmiştir. Bildiriler; gönderildikleri kurum, araştırmanın türü, bilimsel dergide yayımlanma durumu, hakemli derginin türü, yayımlanma yılı, atıf alma oranı, yazar sıralaması ve başlıktaki değişiklikler parametreleri açısından araştırılmıştır.
Bulgular: İncelenen bildirilerin; %73’ü klinik araştırma, %21.9’u deneysel araştırma, %2.5 olgu sunumu ve %2.5 anket çalışmasıdır. Bildirilerin %75.2’si sözlü sunum oturumlarında sunulmak üzere kabul edilmiş, %24.8’i ise yarışma oturumlarında en iyi klinik veya deneysel araştırma olarak yer almıştır. Bildirilerin %57.7’si üniversite, %16’sı eğitim araştırma hastanesi, %26.3’ü ise karma kurum yazar kadrolarına sahiptir. Bildirilerin %42.3’ü makale olarak bir bilimsel dergide yayımlanmıştır. Yayımlanan dergilerin %65.9’u SCI-E, %8.1’i SCI-E dışı indekslerde taranan uluslararası dergi, %25.9’u ulusal dergi idi. Bildirilerden bilimsel dergide yayımlananların gönderildiği kurum ile yayın olduğu yer arasında istatistiksel olarak fark bulunamamıştır (p=0,068). Bildiriler ortalama yayımlanma süresi 15.01 ± 12.26 ay idir.
Sonuç: 2011-2014 yıllarındaki TARK’lardaki sözlü bildirilerin %42,3’lük bir yayımlanma oranı uluslararası verilerle uyumluluk göstermekte olup; bu sonuç, kongrelerdeki bildirilerin hakemlerce uluslararası seçim kriterlerine uygun şekilde ve titizlikle puanlanarak değerlendirildiğinin göstergesidir. Bildirilerin yayımlandıkları dergilerin çoğunluğunun SCI-E türü dergiler olması alanımızda üretilen araştırmaların bilimsel kalitesinin kantitatif bir verisidir.

Anahtar Kelimeler: Kongre, araştırma, manuskript, yayın
Corresponding Author: Büşra Tok Çekmecelioğlu, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar