Publication rate of abstracts orally presented at the Turkish Society of Anaesthesiology and Reanimation National Congresses [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2019; 47(2): 151-157 | DOI: 10.5152/TJAR.2019.33603  

Publication rate of abstracts orally presented at the Turkish Society of Anaesthesiology and Reanimation National Congresses

Büşra Tok Çekmecelioğlu1, Betül Kozanhan2, Gülay Eren3
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Health Sciences University Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Anaesthesiology and Reanimation, Health Sciences University Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
3Department of Anaesthesiology and Reanimation, Başkent University İstanbul Hospital, İstanbul, Turkey

Objective: The most widely accepted parameter in evaluating the quality of research presented at scientific congresses is the success of publishing that research in a peer-reviewed journal. There are limited data in the literature about the publishing rates of abstracts orally presented at national congresses of the Turkish Society of Anaesthesiology and Reanimation (TARD) in scientific journals. The aim of the present study was to investigate the literary contribution of oral presentations at the TARD Congresses (TARK) and to present proposals for future congresses with detailed evaluation of the literature.
Methods: Overall, 319 orally presented abstracts at the TARK between October 2011 and October 2014 have been reviewed in the PubMed and Google Scholar databases. Abstracts were evaluated with respect to the institution of the principal author, type of research, publication status in scientific journal, type of publication, year of publication, rate of citation, order of authors and changes in title.
Results: The distributions of investigated papers were as follows: 73.1% clinical research, 21.9% experimental research, 2.5% case presentations and 2.5% survey studies. Moreover, 57.7% of the abstracts had authors from universities, 16% from research-training hospitals and 26.3% from mixed institutions. Further, 42.3% of the abstracts were published as articles in a scientific journal, 65.9% of the manuscripts were published in the Science Citation Index Expanded (SCIE) indexed, 8.1% in non-SCIE indexed international journals and 25.9% in national journals. There was no statistically significant difference between institution from which publications were sent and the index status of the journal (p=0.068). The average publication time of the abstracts was 15.01±12.26 months.
Conclusion: The publication rate of abstracts orally presented at the TARK between October 2011 and October 2014 is 42.3%, which is in accordance with other international studies. This indicates that the reports in the congresses were assessed by the jury according to international selection criteria and meticulously scored. The majority of the abstracts were published in journals that are listed in SCIE, indicating a quantitative data regarding the scientific quality of research in anaesthesiology.

Keywords: Congress, manuscript, publication, research


Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongreleri’ndeki Sözel Bildirilerin Yayımlanma Oranı

Büşra Tok Çekmecelioğlu1, Betül Kozanhan2, Gülay Eren3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Konya, Türkiye
3Başkent Üniversitesi, İstanbul Uygulama ve Araştırma Merkezi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bilimsel kongrelerde sunulan araştırmaların kalitesinin değerlendirilmesinde en yaygın kabul gören parametre, o araştırmanın hakemli bir dergide yayımlanma başarısıdır. Literatür taramasında Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongrelerinde (TARK) sunulan sözlü bildirilerin bilimsel dergilerde yayımlanma oranlarıyla ilgili kısıtlı veri bulunmaktadır. Çalışmada, TARK’larda yer alan sözlü sunuların literatüre olan katkısını araştırmak ve yayımlanan bildirilerin ayrıntılı değerlendirmesiyle gelecek kongreler için öneriler sunmak amaçlanmıştır.
Yöntemler: Ekim 2011-Ekim 2014 yılları arasında yapılan TARK’larda yer alan 319 sözlü bildiri PubMed ve Google Akademik veri tabanlarında incelenmiştir. Bildiriler; gönderildikleri kurum, araştırmanın türü, bilimsel dergide yayımlanma durumu, hakemli derginin türü, yayımlanma yılı, atıf alma oranı, yazar sıralaması ve başlıktaki değişiklikler parametreleri açısından araştırılmıştır.
Bulgular: İncelenen bildirilerin; %73,1’i klinik araştırma, %21,9’u deneysel araştırma, %2,5 olgu sunumu ve %2,5 anket çalışmasıdır. Bildirilerin %75,2’si sözlü sunum oturumlarında sunulmak üzere kabul edilmiş, %24,8’i ise yarışma oturumlarında en iyi klinik veya deneysel araştırma olarak yer almıştır. Bildirilerin %57,7’si üniversite, %16’sı eğitim araştırma hastanesi, %26,3’ü ise karma kurum yazar kadrolarına sahiptir. Bildirilerin %42,3’ü makale olarak bir bilimsel dergide yayımlanmıştır. Yayımlanan dergilerin %65,9’u SCIE, %8,1’i SCIE dışı indekslerde yer alan uluslararası dergi, %25,9’u ulusal dergi idi. Bildirilerden, bilimsel dergide yayımlananların gönderildiği kurum ile yayın olduğu yer arasında istatistiksel olarak fark bulunamamıştır (p=0,068). Bildirilerin ortalama yayımlanma süresi 15,01±12,26 aydır.
Sonuç: Ekim 2011-Ekim 2014 yıllarındaki TARK’lardaki sözlü bildirilerin %42,3’lük bir yayımlanma oranı uluslararası verilerle uyumluluk göstermekte olup; bu sonuç, kongrelerdeki bildirilerin hakemlerce uluslararası seçim kriterlerine uygun şekilde ve titizlikle puanlanarak değerlendirildiğinin göstergesidir. Bildirilerin yayımlandıkları dergilerin çoğunluğunun SCIE türü dergiler olması alanımızda üretilen araştırmaların bilimsel kalitesinin kantitatif bir verisidir.

Anahtar Kelimeler: Araştırma, kongre, yayımlanma, yayın


Büşra Tok Çekmecelioğlu, Betül Kozanhan, Gülay Eren. Publication rate of abstracts orally presented at the Turkish Society of Anaesthesiology and Reanimation National Congresses. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2019; 47(2): 151-157

Corresponding Author: Büşra Tok Çekmecelioğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar