Evaluation of Perioperative Ventilation Strategies: National Survey Study [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2019; 47(1): 17-23 | DOI: 10.5152/TJAR.2018.32392  

Evaluation of Perioperative Ventilation Strategies: National Survey Study

Levent Özdemir1, Mustafa Azizoğlu2, Aslınur Sagün2, Davud Yapıcı2
1Clinic of Anaesthesiology and Reanimation, Bayburt State Hospital, Bayburt, Turkey
2Department of Anaesthesiology and Reanimation, Mersin University School of Medicine, Mersin, Turkey

Objective: Lung injury can develop in the perioperative period due to ventilation management techniques. Thus, the attitude of anaesthetists on protective ventilation (PV) practice comes into question. In our study, we aimed to evaluate the perioperative ventilation practice of anaesthetists and trainees on anaesthesiology by a survey study.
Methods: Survey form was sent to all doctors registered to TARD via electronic mail. The participants were asked questions involving PV parameters such as low tidal volume (TV) according to ideal body weight (BW), positive end-expiratory pressure (PEEP), FiO2 use and recruitment manoeuvre (RM) application. In total, 411 doctors who answered the survey were included to the study. Application rates of PV parameters and causes were compared within the answers obtained. P<0.05 was accepted statistically significant.
Results: PV was practised by 19.4% of the participants. Those who preferred low TV used ideal BW more frequently (p<0.001). PEEP of 4-6 cm H2O was commonly used (p<0.001). The participants mostly preferred FiO2 of 1.0 (60.4%), and application rate of RM was found to be 17.2%. The use of all PV parameters was detected to be higher among instructors than among other groups.
Conclusion: In our study, application ratio of PV with all its parameters was found to be lower. Among the parameters, while low TV according to ideal BW and PEEP were applied at higher ratios, the use of RM and low oxygen percentage were applied less frequently. While PV was found to be useful in terms of perioperative ventilation strategies, low practice rates may result from habits besides lack of knowledge and experience; comprehensive and quality education studies are needed to overcome this.

Keywords: Perioperative ventilation, protective ventilation, survey study


Perioperatif Ventilasyon Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Ulusal Anket Çalışması

Levent Özdemir1, Mustafa Azizoğlu2, Aslınur Sagün2, Davud Yapıcı2
1Bayburt Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Bayburt, Türkiye
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

Amaç: Perioperatif dönemde ventilasyon yönetimlerine bağlı olarak, akciğer hasarı gelişebilmektedir. Bu nedenle koruyucu ventilasyon (KV) uygulamalarında, anestezistlerin tutumları önem kazanmaktadır. Çalışmamızda, Türkiye’deki anestezistlerin ve anesteziyoloji alanında uzmanlık eğitimi alan hekimlerin, perioperatif ventilasyon uygulamalarının anket yoluyla değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntemler: Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği’ne (TARD) kayıtlı olan tüm hekimlere, elektronik posta aracılığı ile 29 sorundan oluşan anket formu gönderildi. Katılımcılara, perioperatif KV parametreleri olan ideal vücut ağırlığına (VA) göre düşük tidal volüm (TV), ekspirasyon sonu pozitif basınç (PEEP), inspire edilen oksijen oranı (FiO2) kullanımı ve rekruitment manevrası (RM) uygulamalarını içeren sorular yöneltildi. Anketi yanıtlayan 411 hekim çalışmaya alındı. Elde edilen yanıtlardan, KV parametrelerinin uygulanma oranları ve nedenleri karşılaştırıldı. İstatiksel olarak p<0,05 değeri anlamlı olarak kabul edildi.
Bulgular: Katılımcıların %19,4'ü KV uygulamaktadır. Düşük TV'yi tercih edenlerin, ideal vücut ağırlığı ölçüsünü daha çok kullandığı saptanmıştır (p<0,001). En sık tercih edilen PEEP değeri 4-6 cm H2O (p<0,001), ekstübasyonda en sık kullanılan FiO2 oranı 1,0 olup (%60,4), RM uygulama oranı %17,2 olarak bulunmuştur. KV parametrelerinin hepsinin birlikte kullanımı diğer ünvan gruplarına göre, öğretim üyelerinde daha yüksek oranda saptanmıştır.
Sonuç: Bu çalışma ile KV’nin bütün parametreleriyle birlikte uygulanma oranının düşük olduğu saptanmıştır. Parametrelerden ideal VA’ya göre düşük TV ve PEEP uygulaması daha yüksek oranda uygulanırken, RM ve düşük oksijen yüzdesi kullanımı daha az tercih edilmiştir. Perioperatif KV stratejileri faydalı bulunurken, uygulama oranının düşük olmasının, bilgi ve deneyim eksikliklerinin yanında alışkanlıklardan kaynaklanabileceğini, bunun giderilmesi için geniş kapsamlı ve nitelikli eğitim çalışmalarına ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Perioperatif ventilasyon, koruyucu ventilasyon, anket çalışması


Levent Özdemir, Mustafa Azizoğlu, Aslınur Sagün, Davud Yapıcı. Evaluation of Perioperative Ventilation Strategies: National Survey Study. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2019; 47(1): 17-23

Corresponding Author: Levent Özdemir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar