Retrospective Analysis of 89 Caesarean Section Cases with Abnormal Invasive Placentation [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. Ahead of Print: TARD-31799

Retrospective Analysis of 89 Caesarean Section Cases with Abnormal Invasive Placentation

Feride Karacaer1, Ebru Biricik1, Murat Ilgınel1, Demet Tunay1, Mete Sucu2, Hakkı Ünlügenç1
1Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Çukurova University, Adana, Turkey
2Department Of Obstetrics and Gynaecology, Çukurova University, Adana,turkey

Objective: Abnormal placental invasion (API) is called as abnormal adherence of the placenta to the underlying uterine wall. Undiagnosed API may result in catastrophic cause of maternal haemorrhage during delivery. In this retrospective analysis, anaesthesia and surgical records were evaluated in API patients who had cesarean delivery (CD).
Methods: Clinical records of 89 patients with API who had CD were reviewed retrospectively in our clinic between 2010 and 2017.
Results: Among the patients, 87 (97,8%) had a history of previous CD and 68 (76,4%) had placenta previa. In regression analysis, weak positive correlation was found between an increase in erythrocyte suspension (ES) (r=0,420, p=0,001) - fresh frozen plasma (FFP) (r=0,476, p=0,022) transfusions and time of hospital stay. ES and FFP consumptions were significantly greater in ICU patients than in non-ICU patients (p< 0,001). ICU requirement were significantly greater in patients who had more than average crystalloid (p=0,004) and colloid (p<0,001) infusions. Elective CD was performed in 81 (91 %) patients and emergency CD in 8 (9%). ES transfusions were 7±4,3 U in patients undergoing emergency CD and 3,85±3 U in patients undergoing elective CD (p=0,034). The number of patients needing care in ICU were 4 (50 %), who operated emergently and 12 (14%) who operated electively, (p=0,032).
Conclusion: It is critically important that anaesthesiologist should be familiar with the risk factors and diagnose of API because of its potential risk of massive haemorrhage. Multidisciplinary approach with surgery and blood bank decreases the amount bleeding, blood transfusion requirement, ICU and hospital stay in patients with API.


Keywords: Abnormal invasive placentation, Placenta accreta, Cesarean section, Transfusion


Anormal İnvazif Plasentasyon Tanısı Olan 89 Sezaryen Olgusunun Retrospektif Analizi

Feride Karacaer1, Ebru Biricik1, Murat Ilgınel1, Demet Tunay1, Mete Sucu2, Hakkı Ünlügenç1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı

Amaç: Plasentanın miyometriyuma patolojik bir şekilde bağlanması anormal invazif plasentasyon (AİP) olarak adlandırılır. Doğum öncesi tanı koyulmamış AİP, doğum sırasında katastrofik hemorajilerle sonuçlanabilmektedir. Çalışmamızda, preoperatif dönemde AİP tanısı konmuş olgulardaki anestezi ve cerrahiye ilişkin verilerin retrospektif olarak araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntemler: Kliniğimizde 2010 ve 2017 yılları arasında AİP nedeniyle sezaryen operasyonu geçiren 89 hastanın dosyaları ve anestezi kayıt formları retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: AİP tanısı almış olgulardan 87’sinde (%97,8) geçirilmiş sezaryen öyküsü ve 68’inde (%76,4) plasenta previa tanısı mevcuttu. Regresyon analizinde eritrosit süspansiyonu (ES) (r=0,420, p=0,001) ve taze donmuş plazma (TDP) (r=0,476, p=0,022) tüketimindeki artış ile hastanede kalış süresi arasında zayıf pozitif korelasyon saptandı. Yoğun bakım ünitesine (YBÜ) çıkarılan hastaların ES ve TDP tüketimi, çıkarılmayanlara göre daha yüksekti (p< 0,001). Ortalama sıvı tüketiminin üzerinde kristalloid (p=0,004) ve kolloid (p<0,001) kullanılan hastalarda postoperatif YBܒne gereksinim daha yüksekti. Seksen bir hasta (%91) elektif, 8 hasta (%9) acil şartlarda opere edilmişti. Acil şartlarda opere edilen hastaların ortalama ES tüketimi 7±4,3 Ü, elektif şartlarda opere edilen hastaların 3,85±3 Ü idi (p=0,034). Acil şartlarda opere edilen 4 hasta (%50), elektif şartlarda opere edilen 12 hasta (%14,8) YBܒne çıkarılmıştı (p=0,032).
Sonuç: Anormal invazif plasentasyon tanısı almış veya risk faktörü taşıyan hastaların anestezi yönetimi, masif hemoraji riski nedeniyle oldukça önemlidir. Bu hastaların yönetiminde cerrahi ekip, anestezi ekibi ve kan merkezinin multidisipliner yaklaşım içinde olması kanama miktarını, kan ve kan ürünleri transfüzyon ihtiyacını, YBÜ ve hastanede kalış süresini azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anormal invaziv plasentasyon, Plasenta akreata, sezaryen, transfüzyon
Corresponding Author: Feride Karacaer, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar