Retrospective Analysis of Eighty-Nine Caesarean Section Cases with Abnormal Placental Invasion [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2019; 47(2): 112-119 | DOI: 10.5152/TJAR.2018.31799  

Retrospective Analysis of Eighty-Nine Caesarean Section Cases with Abnormal Placental Invasion

Feride Karacaer1, Ebru Biricik1, Murat Ilgınel1, Demet Tunay1, Mete Sucu2, Hakkı Ünlügenç1
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Çukurova University School of Medicine, Adana, Turkey
2Department of Gynecology and Obstetrics, Çukurova University School of Medicine, Adana, Turkey

Objective: Abnormal placental invasion (API) is defined as an abnormal adherence of the placenta to the underlying uterine wall. Undiagnosed API may result in catastrophic maternal haemorrhage during delivery. In the present retrospective analysis, anaesthetic and surgical records were evaluated in patients with API who had undergone caesarean delivery (CD).
Methods: Clinical records of 89 patients with API who had undergone CD were retrospectively reviewed in our clinic between April 2010 and February 2017.
Results: Amongst the patients, 87 (97.8%) had a history of previous CD and 68 (76.4%) had placenta previa. In regression analysis, weak positive correlation was found between an increase in packed red blood cell (PRBC) (r=0.420, p=0.001) and fresh frozen plasma (FFP) (r=0.476, p=0.022) transfusions and time of hospital stay. PRBC and FFP consumptions were significantly greater in intensive care unit (ICU) patients than in non-ICU patients (p<0.001). ICU requirement were significantly greater in patients who had more than average crystalloid (p=0.004) and colloid (p<0.001) infusions. Elective CD was performed in 81 (91%) patients and emergency CD in 8 (9%). PRBC transfusions were 7±4.3 U in patients undergoing emergency CD and 3.85±3 U in patients undergoing elective CD (p=0.034). The number of patients requiring care in ICU was 4 (50%), who underwent emergency CD and 12 (14%) who underwent elective CD, (p=0.032).
Conclusion: It is crucial that the anaesthesiologist should be familiar with the risk factors and diagnosis of API because of the potential risk of massive haemorrhage. Multidisciplinary approach with surgery and blood bank decreases the amount of bleeding, blood transfusion requirement, ICU and hospital stay in patients with API.

Keywords: Abnormal placental invasion, placenta accreta, caesarean section, transfusion


Anormal İnvazif Plasentasyon Tanısı Olan Seksen Dokuz Sezaryen Olgusunun Retrospektif Analizi

Feride Karacaer1, Ebru Biricik1, Murat Ilgınel1, Demet Tunay1, Mete Sucu2, Hakkı Ünlügenç1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Amaç: Plasentanın miyometriyuma patolojik bir şekilde bağlanması anormal invazif plasentasyon (AİP) olarak adlandırılır. Doğum öncesi tanı koyulmamış AİP, doğum sırasında katastrofik hemorajilerle sonuçlanabilmektedir. Çalışmamızda, preoperatif dönemde AİP tanısı konmuş olgulardaki anestezi ve cerrahiye ilişkin verilerin retrospektif olarak araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntemler: Kliniğimizde Nisan 2010 ve Şubat 2017 yılları arasında AİP nedeniyle sezaryen operasyonu geçiren 89 hastanın dosyaları ve anestezi kayıt formları retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: AİP tanısı almış olgulardan 87’sinde (%97,8) geçirilmiş sezaryen öyküsü ve 68’inde (%76,4) plasenta previa tanısı mevcuttu. Regresyon analizinde eritrosit süspansiyonu (ES) (r=0,420, p=0,001) ve taze donmuş plazma (TDP) (r=0,476, p=0,022) tüketimindeki artış ile hastanede kalış süresi arasında zayıf pozitif korelasyon saptandı. Yoğun bakım ünitesine (YBÜ) çıkarılan hastaların ES ve TDP tüketimi, çıkarılmayanlara göre daha yüksekti (p<0,001). Ortalama sıvı tüketiminin üzerinde kristalloid (p=0,004) ve kolloid (p<0,001) kullanılan hastalarda postoperatif YBܒne gereksinim daha yüksekti. Seksen bir hasta (%91) elektif, 8 hasta (%9) acil şartlarda opere edilmişti. Acil şartlarda opere edilen hastaların ortalama ES tüketimi 7±4,3 Ü, elektif şartlarda opere edilen hastaların 3,85±3 Ü idi (p=0,034). Acil şartlarda opere edilen 4 hasta (%50), elektif şartlarda opere edilen 12 hasta (%14,8) YBܒne çıkarılmıştı (p=0,032).
Sonuç: Anormal invazif plasentasyon tanısı almış veya risk faktörü taşıyan hastaların anestezi yönetimi, masif hemoraji riski nedeniyle oldukça önemlidir. Bu hastaların yönetiminde cerrahi ekip, anestezi ekibi ve kan merkezinin multidisipliner yaklaşım içinde olması kanama miktarını, kan ve kan ürünleri transfüzyon ihtiyacını, YBÜ ve hastanede kalış süresini azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anormal invaziv plasentasyon, plasenta akreata, sezaryen, transfüzyon


Feride Karacaer, Ebru Biricik, Murat Ilgınel, Demet Tunay, Mete Sucu, Hakkı Ünlügenç. Retrospective Analysis of Eighty-Nine Caesarean Section Cases with Abnormal Placental Invasion. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2019; 47(2): 112-119

Corresponding Author: Feride Karacaer, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar