A comparison of the effects of desflurane and sevoflurane on cerebral oxygen saturation in patients undergoing thyroidectomy: a randomized controlled clinical study [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. Ahead of Print: TARD-23911 | DOI: 10.5152/TJAR.2018.23911  

A comparison of the effects of desflurane and sevoflurane on cerebral oxygen saturation in patients undergoing thyroidectomy: a randomized controlled clinical study

Lerzan Akçay1, Celaleddin Soyalp2, Nureddin Yüzkat2, Nurçin Gülhaş2
1Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Health Sciences University Van Training and Research Hospital, Van, Turkey
2Department of Anaesthesiology and Reanimation, Van Yüzüncü Yıl University School of Medicine, Van, Turkey

Objective: The commonly performed sitting position with head extension during thyroidectomy has been shown to cause adverse effects on cerebral regional oxygen saturation (CrSO2). Therefore, the present study aimed to investigate the effects of two well-known anesthetic agents, desflurane and sevoflurane, on CrSO2 in patients undergoing thyroidectomy in the semi-sitting position by using NIRS monitoring.
Methods: The study included 60 patients with an ASA score of I-III aged between 18-65 years who underwent elective thyroidectomy in the semi-sitting position. The patients were randomly divided into two groups depending on the anesthetic agent administered: (I) sevoflurane group (Group S; n=30) and (II) desflurane group (Group D; n=30). After intubation, the patient was placed in a 45-degree semi-sitting position. Vital signs and the CrSO2 levels in both hemispheres were recorded both pre-induction and at induction min 1, post-intubation, post-positioning, every 5 min intraoperatively, and in the case of sudden changes.
Results: No significant difference was found between the groups in terms of age, height, body weight, ASA score, operative time, and left- and right-hemisphere CrSO2 (p>0.05). Moreover, the two groups were statistically similar to each other with regards to peripheral capillary oxygen saturation (SpO2), heart rate, systolic and diastolic blood pressure, mean artery pressure, and end-tidal CO2 (ETCO2) levels.
Conclusion: Desflurane and sevoflurane had similar effects in the preservation of CrSO2 in patients undergoing thyroidectomy in the semi-sitting position

Keywords: Thyroidectomy, general anesthesia, desflurane, sevoflurane, cerebral oxygen saturation


Tiroid cerrahisinde desfluran ve sevofluranın serebral oksijen saturasyonuna etkilerinin karşılaştırılması: Randomize kontrollü çalışma

Lerzan Akçay1, Celaleddin Soyalp2, Nureddin Yüzkat2, Nurçin Gülhaş2
1SBU Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Amaç: Tiroid cerrahilerinde sık kullanılan yarı oturur pozisyon ve baş ekstansiyonunun serebral oksijenizasyonu olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülerek bu çalışmada; tiroid cerrahilerinde, NIRS monitörizasyonu yardımı ile sık kullanılan iki anestezik gazın (sevofluran ve desfluran) serebral oksijenizasyon üzerine olan etkileri açısından kıyaslanması amaçladık
Yöntemler: ASA fiziksel durumu I-II-III olan, 18-65 yaş arası, elektif tiroid cerrahisi planlanan 60 hasta randomize olarak 2 eşit gruba ayrıldı. Hastalar, anestezi idamesinde kullanılan volatil anestezik maddenin türüne göre Grup S (sevofluran) ve diğeri Grup D (desfluran) olarak iki gruba ayrıldı. Hastalar entübe edildikten sonra 45 derece yarı oturur pozisyon verildi. Vital değerler ve bilateral frontal serebral hemisferler için oksijen saturasyon seviyeleri; anestezi indüksiyonu öncesi-sonrası, entübasyon sonrası, yarı oturur pozisyon verilmesinin ardından, ani değişiklikler olduğunda ve her 5 dakikada bir kaydedildi
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 60 hastanın yaş, boy, vücut ağırlığı, ASA risk sınıflaması, cerrahi süresi gibi demografik özellikleri değerlendirildiğinde iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Grup D ve Grup S’de periferik O2 saturasyonu, nabız, sistolik kan basıncı, diastolik kan basıncı, ortalama kan basıncı ve end-tidal CO2 değerleri istatistiksel yönden benzerdi. Sağ ve sol serebral hemisfer rejyonal oksijen saturasyonu (rcSO2R) açısından gruplar karşılaştırıldığında iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı görüldü (p>0,05).
Sonuç: Yarı oturur pozisyonda tiroid cerrahisi yapılan hastalarda desfluran veya sevofluranın serebral oksijen satürasyonu üzerine olan etkilerinin benzer olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Tiroidektomi, genel anestezi, desfluran, sevofluran, serebral oksijen saturasyonu
Corresponding Author: Celaleddin Soyalp, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar