Prevention of Withdrawal Movement Associated with the Injection of Rocuronium in Children: Comparison of Paracetamol and Lidocaine [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(2): 86-90 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.20981  

Prevention of Withdrawal Movement Associated with the Injection of Rocuronium in Children: Comparison of Paracetamol and Lidocaine

Reyhan Polat1, Mine Akın2, Gülsen Keskin2, Dilek Ünal1, Aslı Dönmez1
1Ministry of Health Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Ankara Childrens Haematology Oncology Education and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Pain from rocuronium injection is observed in 50%–80 % of patients. This study aimed to compare the effectiveness of pretreatment with paracetamol and lidocaine in preventing pain-induced withdrawal caused by the intravenous injection of rocuronium during the induction of general anaesthesia in paediatric patients.
METHODS: Ninety children were randomized into two groups using a simple drawing from the box method: a paracetamol group (Group P, n=45) and a lidocaine group (Group L, n=45). After anaesthesia induction, venous occlusion was applied by a paediatric cuff inflated to a pressure of 75 mmHg and by 50 mg paracetamol and 0.5 mg kg−1 lidocaine was injected in Groups P and L, respectively. Venous occlusion was then released, followed by rocuronium injection (0.6 mg kg−1). Withdrawal was evaluated using a 4-point scale (1, no response; 2, movement at the wrist only; 3, movement/withdrawal involving arm only (elbow/shoulder) and 4, generalized response, movement/withdrawal in more than one extremity).
RESULTS: The incidence of withdrawal movement was 42% and 26% in the Groups P and L, respectively (p=0.120). Although no significant differences were noted in the number of patients who had no withdrawal movement and mild withdrawal movement in Groups P and L, compared with Group L, the incidences of moderate withdrawal movement were significantly higher in Group P (p<0.05). No patient in either group revealed generalized movement.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Using a venous occlusion technique, pretreatment with 50 mg paracetamol can prevent withdrawal movement caused by rocuronium injection in children but is not as effective as lidocaine to prevent moderate withdrawal movement.

Keywords: Rocuronium, withdrawal movement, lidocaine, paracetamol


Çocuklarda Roküronyum Enjeksiyonuna Bağlı Çekme Hareketinin Önlenmesinde Parasetamol ve Lidokainin Karşılaştırılması

Reyhan Polat1, Mine Akın2, Gülsen Keskin2, Dilek Ünal1, Aslı Dönmez1
1Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Kliniği, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İntravenöz (i.v) roküronyum enjeksiyonu sonrası hastaların %50-80’i gibi büyük bir kısmında ağrı görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, genel anestezi altında ameliyat geçirecek çocuk hastalarda, i.v. roküronyum enjeksiyonuna bağlı çekme hareketini önlemede, önceden uygulanan i.v. parasetamolün etkinliğini i.v. lidokain ile karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Genel anestezi uygulanacak olan 90 hasta basit kura çekme yöntemi ile rastgele iki gruba ayrıldı; parasetamol grubu (Grup P, n=45) ve lidokain grubu (Grup L, n=45). Anestezi indüksiyonunun ardından tansiyon manşonu 75 mm Hg’ya kadar şişirilerek ven oklüzyonu uygulandı ve Grup P’de i.v. 50 mg parasetamol, Grup L’de i.v. 0,5 mg kg-1 lidokain uygulandı. Ven oklüzyonu 60 saniye (sn) sonra açıldı 0,6 mg kg-1 roküronyum 5 sn’de enjekte edildi. Hastalarda gözlenen hareketler, 4 puanlık bir skala [0: hareket yok, 1: sadece bilekte hareket var, 2: sadece kolda hareket var (dirsek/omuz), 3: bir ekstremiteden daha yaygın hareket] ile değerlendirildi.
BULGULAR: Kol çekme hareketinin sıklığı parasetamol ve lidokain gruplarında sırasıyla %42 ve %26 olarak tespit edildi (p=0,120). Çekme hareketi görülmeyen ve hafif çekme hareketi görülen hasta sayıları bakımından gruplar arasında fark yokken, orta şiddette çekme hareketi görülen hasta sayısı Grup L ile karşılaştırıldığında, Grup P’de anlamlı olarak fazlaydı (p<0,05). Her iki grupta da hastaların hiçbirinde yaygın hareket görülmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ven oklüzyonu tekniği kullanılarak uygulanan 50 mg parasetamol, roküronyum enjeksiyon ağrısına bağlı çekme hareketini çocuk hastaların %58’inde engeller, ancak orta şiddette çekme hareketini önlemede lidokain kadar etkili değildir.

Anahtar Kelimeler: Roküronyum, kol çekme hareketi, lidokain, parasetamol


Reyhan Polat, Mine Akın, Gülsen Keskin, Dilek Ünal, Aslı Dönmez. Prevention of Withdrawal Movement Associated with the Injection of Rocuronium in Children: Comparison of Paracetamol and Lidocaine. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(2): 86-90

Corresponding Author: Reyhan Polat, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar