Comparison of Clinical Effects of Dexketoprofen and Paracetamol Used for Analgesia in Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(1): 13-20 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.09483  

Comparison of Clinical Effects of Dexketoprofen and Paracetamol Used for Analgesia in Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography

Nuran Akıncı, Nurten Bakan, Gülşah Karaören, Senay Göksu Tomruk, Hacı Mehmet Sökmen, Yonca Yanlı, Mehmet Erdem Akçay
İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: : This study aimed to compare 50 mg dexketoprofen vs. 1 g paracetamol that were parenterally administered before endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) under sedoanalgesia with comparable anaesthesia depth regarding haemodynamic, pain, narcotic analgesic requirement, recovery and post-procedural cognitive functions.
METHODS: Overall, 80 ASA I-III patients aged 18–75 years who were undergoing scheduled ERCP were randomly assigned into three groups. In all patients, the mini-mental test (MMT) was conducted before the procedure. No drug was administered to controls (Group C; n=26); patients were transferred to ERCP unite 30 min after parenteral dexketoprofen (50 mg) in group D (n=27) and paracetamol (1 g) in group P (n=27). The standard monitoring was applied. After intravenously administering loading doses of midazolam (0.02 mgkg) and propofol (1 mg kg−1), propofol infusion was administered at a dose of 2–4 mg kg−1 h−1 to maintain a bispectral index value of 50–70. Fentanyl (0.05 µg kg−1) was intravenously administered when patients experienced pain. Haemodynamic effects, additional analgesic requirement, adverse effects during procedure, time to reach Aldrete score of 9 and satisfaction of an endoscopist and patient were recorded. MMT was repeated 3 h after completing the procedure.
RESULTS: Fentanyl requirement during the procedure was significantly low in group D (p<0.05). Apnoea during the procedure and nausea after the procedure were least common in group D while significantly lower than group C (p<0.05).There was no significant difference with respect to MMT scores and endoscopist’s satisfaction, while patient satisfaction was greater in group P.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Parenterally administered dexketoprofen provided better haemodynamic effect and pain control, thereby decreasing incidence of adverse events by reducing the requirement for narcotic analgesics.

Keywords: Sedation, endoscopic retrograde cholangiopancreatography, dexketoprofen, paracetamol


Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatografide Analjezi Amacıyla Kullanılan Deksketoprofen ve Parasetamol’ün Klinik Etkilerinin Karşılaştırılması

Nuran Akıncı, Nurten Bakan, Gülşah Karaören, Senay Göksu Tomruk, Hacı Mehmet Sökmen, Yonca Yanlı, Mehmet Erdem Akçay
İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda benzer anestezi derinliğinde sedoanaljezi ile yapılmış olan endoskopik retrograt kolanjiyo pankreatografi (ERCP) girişimlerinde, işlem öncesi parenteral olarak uygulanan 50 mg Deksketoprofen veya 1 gr Parasetamol’ün hemodinami, ağrı, narkotik analjezik gereksinimi, derlenme ve işlem sonrası kognitif disfonksiyon açısından karşılaştırılmasını amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: ERCP planlanan 18-75 yaş arası, ASA I-III, 80 hasta randomize olarak 3 gruba ayrıldı. Tüm hastalara girişim öncesi Mini Mental Test (MMT) yapıldı. Kontrol grubunda; Grup K (n=26) ilaç uygulanmazken, Grup D’de (n=27) Deksketoprofen 50 mg IV veya Grup P’de (n=27) parasetamol 1 g IV uygulanmasından 30 dk. sonra hastalar ERCP ünitesine alınarak monitörize edildi. Midazolam 0,02 mg kg-1 IV ve propofol 1 mg kg-1 IV yükleme dozunun ardından Bispektral index 50-70 olacak şekilde propofol 2-4 mg kg-1 st-1 infüzyonu yapıldı. Hastaların ağrısı olunca 0,5 mcg kg-1 IV fentanil eklendi. Girişim süresince hemodinamik veriler, ilave analjezik gereksinimi ve yan etkiler; girişim bitiminde ise Aldrete 9 olma zamanı, ağrı şiddeti, endoskopist ve hasta memnuniyeti kaydedildi. Hastalar girişimin sonlanmasından 3 saat sonra MMT ile yeniden değerlendirildi.
BULGULAR: : İlave fentanil gereksinimi D grubunda diğer gruplara göre anlamlı düşüktü (p<0,05). İşlem sırasında apne ile işlem sonrası bulantı en az D grubunda görüldü ve bu K grubuna göre anlamlı düşüktü (p<0,05). Aldrete 9 olma zamanı, MMT skorları ve endoskopist memnuniyeti açısından gruplar arasında anlamlı fark yokken (p>0,05), hasta memnuniyeti P grubunda daha yüksekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sedoanaljezi ile yapılmış ERCP girişimlerinde; işlem öncesi parenteral 50mg Deksketoprofen’in, Parasetamol ve Kontrol grubuna göre derlenme sürecini etkilemeksizin daha iyi ağrı kontrolü sağladığını ve buna bağlı olarak narkotik analjezik gereksinimini ve istenmeyen yan etki görülme sıklığını azalttığını saptadık.

Anahtar Kelimeler: Sedasyon, endoskopik retrograt kolanjio pankreatografi, deksketoprofen, parasetamol


Nuran Akıncı, Nurten Bakan, Gülşah Karaören, Senay Göksu Tomruk, Hacı Mehmet Sökmen, Yonca Yanlı, Mehmet Erdem Akçay. Comparison of Clinical Effects of Dexketoprofen and Paracetamol Used for Analgesia in Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(1): 13-20

Corresponding Author: Nurten Bakan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar