The Results of Cardiac Surgery in Terms of Patient Blood Management in Our Hospital [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. Ahead of Print: TARD-02058 | DOI: 10.5152/TJAR.2019.02058  

The Results of Cardiac Surgery in Terms of Patient Blood Management in Our Hospital

Gökçe Selçuk Sert1, Mine Çavuş3, Perihan Kemerci1, Şerife Bektaş3, Zeliha Aslı Demir1, Ayşegül Özgök1, Doğan Sert2, Ümit Karadeniz1
1Clinic of Anaesthesiology and Reanimation, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Clinic of Cardiovascular Surgery, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Clinic of Intensive Care, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Objective: Clinic of Anaesthesiology and Reanimation, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, beginning in 2014, the patient blood management (PBM) protocol is individualised based on patients’ comorbidities, and the threshold for transfusion is 7 g dL-1 of haemoglobin for patients without comorbidities and 8-9 g dL-1 for patients with comorbidities. In this study, our aim was to compare patient outcomes, requirement for transfusion and the cost of transfusion between two different periods with and without PBM protocol.
Methods: 229 and 283 patients who underwent open-heart surgery using cardiopulmonary bypass during the first 4 months of 2012 and the first 4 months of 2017, respectively, were included in this retrospective, cross-sectional study.
Results: There were no differences between the groups in preoperative data. Blood and blood product usage was observed to be significantly lower at the time of the PBM protocol. The use of packed red blood cells decreased from 2 units to 0and that of fresh frozen plasma decreased from 2 units to 0. In terms of postoperative mortality, there were no differences between the groups.
Conclusion: According to the results of this study, the transfusion of unnecessary blood and blood products was reduced and the cost decreased with PBM protocol. Blood product usage did not affect 30-day mortality. It will be possible to achieve more valuable results if more patients are assessed, PBM protocol is implemented and postoperative results are evaluated in detail.

Keywords: Cardiac anaesthesia, cardiopulmonary bypass, haemoglobin threshold value, packed red blood cells, patient blood management, perioperative bleeding


Hastanemizde Hasta Kan Yönetimine Uygun Kardiyak Cerrahi Uygulaması Sonuçları

Gökçe Selçuk Sert1, Mine Çavuş3, Perihan Kemerci1, Şerife Bektaş3, Zeliha Aslı Demir1, Ayşegül Özgök1, Doğan Sert2, Ümit Karadeniz1
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye
3Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Anestezi Kliniği’nde 2014 yılında uygulamaya giren hasta kan yönetimine (HKY) göre, hasta ve koşullara göre bireyselleştirmekle birlikte, komorbiditesi olmayan hastalarda transfüzyon eşik hemoglobin 7 gr dL-1 kormorbiditesi olan hastalarda 8-9 gr dL-1 olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada amacımız; kliniğimizde HKY protokolü uygulanan ve uygulanmayan iki ayrı dönemde kalp cerrahisi ameliyatına alınan hastaları, transfüzyon gereksinimleri, transfüzyonla ilgili maliyet ve sağ kalım açısından kıyaslamaktır.
Yöntemler: Hastanemizde 2012 yılının ve 2017 yılının ilk 4 ayında kardiyopulmoner baypas kullanılarak açık kalp cerrahisi geçiren hastalar retrospektif, kesitsel çalışmamıza dahil edildi. 2012 yılının ilk 4 ayında kardiyopulmoner baypas kullanılarak elektif açık kalp cerrahisi geçiren 229 hasta ve 2017 yılının ilk 4 ayında ameliyata alınan aynı kriterlerdeki 283 hasta retrospektif, kesitsel çalışmamıza dahil edildi.
Bulgular: Hastalarda preoperatif veriler açısından gruplar arasında fark saptanmadı. Kan ve kan ürünü kullanımının HKY programının uygulandığı dönemde anlamlı derecede daha az olduğu gözlendi. Eritrosit süspansiyonu kullanımının medyan 2 Ü iken, 0 ܒye düştüğü, taze donmuş plazma kullanımının ise medyan 2 ܒden 0 ܒye düştüğü gözlendi. Postoperatif mortalite açısından da gruplar arası fark gözlenmedi.
Sonuç: Bu kesitsel retrospektif çalışmamızın sonuçlarına göre HKY programı uygulaması hastalara gereksiz kan ve kan ürünü transfüzyonunu azaltılmış ve buna bağlı olarak maliyet düşmüştür. Bu sonuçlarla birlikte postoperatif 30 günlük mortalite kan ve kan ürünü kullanım oranlarından etkilenmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Eritrosit süspansiyonu, hasta kan yönetimi, hemoglobin eşik değeri, kardiyak anestezi, kardiyopulmoner baypas, perioperatif kanama
Corresponding Author: Gökçe Selçuk Sert, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar