Comparison of the Effects of Epidural Levobupivacaine with Tramadol or Morphine Addition on Postoperative Analgesia following Major Abdominal Surgery [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. Ahead of Print: TARD-00936 | DOI: 10.5152/TJAR.2019.00936  

Comparison of the Effects of Epidural Levobupivacaine with Tramadol or Morphine Addition on Postoperative Analgesia following Major Abdominal Surgery

Zeynep Türkoğlu1, Feride Karacaer2, Ebru Biricik2, Murat Ilgınel2, Hakkı Ünlügenç2
1Erdemli Public Hospital, Mersin, Turkey
2Department of Anaesthesiology and Reanimation, Çukurova University, Adana, Turkey

Objective: The study was designed to compare the postoperative analgesic efficacy of epidural tramadol or epidural morphine as adjuvant to levobupivacaine in major abdominal surgery.
Methods: Patients in ASA I-II group aged between 18 and 65 years were included in study. Epidural catheter was introduced. Patients were randomised into three groups to receive levobupivacaine (Group L), levobupivacaine+morphine (Group LM) and levobupivacaine+tramadol (Group LT). General anaesthesia was administered to all patients. The solution intended for Group L contained 25 mg 0.5% levobupivacaine+15 mL saline, that for Group LM contained 25 mg 0.5% levobupivacaine+14.5 mL salin+100 μg morphine and that for Group LT contained 25 mg 0.5% levobupivacaine+13 mL salin+100 mg tramadol, which was administered via epidural catheter as loading dose 30 min before the end of the operation. Patient-controlled analgesia device was connected to the epidural catheter for evaluating postoperative analgesia. Bolus dose was adjusted to 12 mg levobupivacaine in Group L, 12 mg levobupivacaine +1.2 mg morphine in Group LM and 12 mg levobupivacaine+12 mg tramadol in Group LT. Lock-out period was adjusted to 15 min in three groups. Quality of analgesia was evaluated using Visual Analogue Scale; administered and demand doses of levobupivacaine, morphine and tramadol were compared at 30 min, 1, 2, 6, 12 and 24 h postoperatively.
Results: Visual Analogue Scale scores were significantly higher in Group L than Groups LM and LT. Nausea and vomiting observed in Group L were lesser than those in Groups LM and LT.
Conclusion: Continuous epidural analgesia using levobupivacaine combined with morphine or tramadol is an effective method for managing postoperative analgesia in major abdominal surgery.

Keywords: Analgesia, epidural patient-controlled, levobupivacaine, morphine, postoperative pain, tramadol


Majör Abdominal Cerrahilerde Postoperatif Analjezi İçin Epidural Levobupivakaine İlave Edilen Tramadol İle Morfin’in Etkilerinin Karşılaştırılması

Zeynep Türkoğlu1, Feride Karacaer2, Ebru Biricik2, Murat Ilgınel2, Hakkı Ünlügenç2
1Erdemli Devlet Hastanesi, Mersin, Türkiye
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Amaç: Erişkin hastalardaki majör abdominal cerrahide, epidural yolla uygulanan levobupivakaine, tramadol veya morfin eklenmesinin postoperatif analjezideki etkinliği araştırılmıştır.
Yöntemler: Çalışmaya majör abdominal cerrahi uygulanacak 18-65 yaş arasında, ASA I-II grubu 60 hasta alındı. Tüm hastalara oturur pozisyonda epidural kateter yerleştirildi. Hastalar Levobupivakain (Grup L), Levobupivakain +Morfin (Grup LM), Levobupivakain+Tramadol (Grup LT) şeklinde 3 gruba ayrıldı. Genel anestezi uygulanan hastalara operasyon bitiminden 30 dakika önce epidural kateterden yükleme dozu olarak; Grup L’de 25 mgr %0,5 Levobupivakain + 15 mL salin, Grup LM’de 25 mg %0,5 Levobupivakain + 14,5 mL salin + 100 mikrogram morfin, Grup LT’de 25 mgr %0,5 Levobupivakain + 13 mL salin + tramadol 100 mg uygulandı. Postoperatif dönemde analjezi, epidural yoldan hasta kontrollü analjezi cihazı ile sağlandı. Bolus dozu, Grup L’de levobupivakain 12 mg, Grup LM’ de levobupivakain 12 mg+morfin 1,2 mg, Grup LT’de levobupivakain 12 mg+tramadol 12 mg ve 3 grupta kilitli kalma süreleri 15 dk olacak şekilde düzenlendi. Postoperatif dönemde hastalar vizüel analog skala, hasta kontrollü analjezi’den talep edilen ve bolus verilen levobupivakain, morfin, tramadol’ün doz ve sayıları yönünden postoperatif 30. dk, 1., 2., 6., 12., 24., saatlerde izlenerek kaydedildi.
Bulgular: Vizüel analog skala skorlarının Grup L’de Grup LM ve Grup LT’ye göre yüksek olduğu, Grup L’de Grup LM ve LT’ye göre daha az bulantı kusma görüldüğü saptandı.
Sonuç: Majör abdominal cerrahide uygulanan postoperatif analjezide morfin veya tramadol ile kombine edilmiş levobupivakainin sürekli epidural analjezi şeklinde uygulanması etkin ve güvenilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Analjezi, epidural hasta kontrollü, levobupivakain, morfin, postoperatif ağrı, tramadol
Corresponding Author: Zeynep Türkoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar